Ministarstvo kapitalnih investicija

Pogledaj više detalja

Logo Ministarstvo kapitalnih investicija

O instituciji

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose i na: - željeznički, drumski, pomorski i vazdušni saobraćaj; sigurnost željezničkog, drumskog, pomorskog i vazdušnog saobraćaja; bezbjednosnu zaštitu trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni saobraćaj; - utvrđivanje indikatora, sprečavanje i preduzimanje hitnih mjera u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata; - prevoz opasnih materija u željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju i na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa posebnim zakonom; - unutrašnji i međunarodni prevoz lica i stvari; državne puteve; - željezničku infrastrukturu, infrastrukturu civilnog - vazdušnog saobraćaja iobjekte sigurnosti plovidbe; - željezničku, putnu i pomorsku privredu; - unutrašnju plovidbu; sigurnost pomorske i unutrašnje plovidbe; - praćenje i proučavanje uslova privređivanja i ekonomski položaj privrednih subjekata u ovim oblastima; - predlaganje mjera tekuće i razvojne politike i analiziranje njihovih uticaja na ekonomski položaj privrednih subjekata u oblasti državnih puteva, saobraćaja, pomorstva; - homologaciju putničkih i transportnih vozila, uključujući opremu i pojedinačne djelove sa usvojenim standardima na nivou sigurnosti, ekonomskih iekoloških zahtjeva; - praćenje stanja tekuće i razvojne politike; - praćenje stanja i iniciranje aktivnosti u oblasti menadžmenta kvaliteta; - usklađivanje domaćih propisa iz okvira svoje nadležnosti sa pravnim poretkom Evropske unije; - upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano;