Smisao

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci bazirani su na dostupnosti podataka koje posjeduju ili prikupljaju organi vlasti u mašinski čitljivom formatu, a u svrhu dalje upotrebe i ponovnog objavljivanja i korišćenja u bilo kom obliku.

Otvoreni podaci su digitalni podaci besplatno dostupni, koji se mogu ponovo koristiti i dalje objavljivati i koji su dati u formatu koji je moguće računarski obrađivati i analizirati.

Osim navedenog, otvoreni podaci pružaju mogućnost da javnost bez prepreka pristupa izvornim podacima, da ih koristi na način na koji smatra za shodno uz obavezno navođenje izvora. Na taj način, jednom proizvedeni, podaci dobijaju višestruko veću vrijednost jer uvijek iznova mogu biti korišćeni, integrisani sa drugim podacima i onda ponovo korisni nekom drugom.

Ciljevi

Glavni ciljevi koji se žele postići

  • Uspostavljanje portala koji omogućava pretraživanje, povezivanje, preuzimanje i ponovno korišćenje javnih podataka u komercijalne i nekomercijalne svrhe putem zajedničkog kataloga metapodataka.
  • Uređivanje prava korištenja javno objavljenih podataka.
  • Oslobađanje vrijednost javnih podataka kao javnog dobra na korišćenje svima.
  • Izrada platforme na kojoj su podaci pretraživi, rasporedivi, mašinski čitljivi i u formatu koji omogućava čitljivost nezavisno od platforme.
  • Podsticanje inovativnih rješenja, ubrzanje rasta zaposlenosti, olakšana izrada društveno korisnih istraživanja i usluga kroz upotrebu podataka u mašinski čitljivom kodu.
  • Utemeljenje standarda u upravljanju javnim podacima.
Zakonski okvir

Pravni osnov

  • Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. list CG”, br. 44/2012 i 30/2017).
  • Direktiva 2013/37/EU o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovljenoj upotrebi informacija javnog sektora u kojoj je istaknuta potreba za objavom skupova podataka u mašinski čitljivom te otvorenom formatu zajedno s metapodacima.
  • Globalna inicijativa „Partnerstvo za otvorenu upravu”.

Najnovije Poslednji skupovi podataka