Ministarstvo pravde

Pogledaj više detalja

Logo Ministarstvo pravde

O instituciji

Ministarstvo pravde nadležno je za kreiranje i sprovođenje politika koje se odnose na organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka; pripremu predloga propisa kojima se uređuje krivično i građansko zakonodavstvo, sudski postupci, prekršajni postupci, arbitraža, međunarodno privatno pravo i pravna pomoć, lobiranje i sprečavanje korupcije; inspekcijski nadzor u sudovima u odnosu na organizovanje rada u sudovima, inspekcijski nadzor u odnosu na organizovanje rada u državnim tužilaštvima, nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara i pregled poslovanja Notarske komore; nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja, kontrolu izvršenja kazne zatvora i drugih krivičnih sankcija koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.