Portal otvorenih podataka

Licenca
Organi javne vlasti objavljuju skupove podataka na Portalu otvorenih podataka Crne Gore koji su dostupni za ponovnu upotrebu kao javni podaci u mašinski čitljivom obliku.


Podaci se mogu koristiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, koje uključuju umnožavanje, distribuciju, stavljanje na raspolaganje trećim licima, prilagođavanje i povezivanje sa drugim podacima, integrisanje u poslovne procese, proizvode i servise, izmjene kao i druge ponovne upotrebe, drugačije od svrhe za koju su podaci inicijalno prikupljeni i obrađeni u radu organa javne vlasti.


Podaci se objavljuju u izvornom obliku, a dostupni su za korišćenje i ponovnu upotrebu besplatno u skladu sa licencom Creative Commons CC BY.


Preuzimanjem podataka korisnici se obavezuju da prilikom svake ponovne upotrebe, na prigodan način, upute na izvor podataka uključujući naziv organa javne vlasti koji je podatke učinio dostupnim preko ovog portala, navedu datum preuzimanja, naznače adresu sa koje se podaci mogu preuzeti, te pruže jasnu naznaku o svim eventualno učinjenim izmjenama ili transformacijama preuzetih podataka.


Ukoliko korisnik odstupi od ovih obaveza, organ javne vlasti koji je objavio podatke, ovlaščen je da u odnosu na njega povuče pravo ponovne upotrebe podataka objavljenih na ovom portalu.