{"item0":{"indikator":"Osnovna \u0161kola i manje od osnovne \u0161kole","2013":36.6,"2014":36.1,"2015":35.7,"2016":37.7,"2017":36.2,"2018":41.4,"2019":38.7},"item1":{"indikator":"Srednja \u0161kola, obrazovanje poslije srednje \u0161kole a nije vi\u0161e obrazovanje","2013":21.1,"2014":21.5,"2015":22.3,"2016":21.7,"2017":20.8,"2018":19.1,"2019":19.6},"item2":{"indikator":"Vi\u0161e i visoko obrazovanje (fakultet, magistri i doktori nauka)","2013":6,"2014":6.1,"2015":7.6,"2016":7,"2017":6.8,"2018":7.3,"2019":8.1}}