{"item0":{"godina":"2020","vrsta-postupka":"Robe","predmet":"Kancelarijski materijal","kriterijum":"Najni\u017ea ponu\u0111ena cijena","okvirni-sporazum":"NE","id-predmeta":"1","procijenjena-vrijednost":"26000","ugovorena-vrijednost-sa-porezom":"24074.39","broj-pristiglih-ponuda":"4","broj-odbijenih-ponuda":"3","naziv-ponudaca":"KASTEX DOO PODGORICA","pib-ponudaca":"02122189","datum-ugovora":"12-Mar-21"},"item1":{"godina":"2021","vrsta-postupka":"Usluge","predmet":"Zahtjev za dostavljane ponude za nabavku usluge mobilne telefonije, za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore, na godi\u0161njem nivou potreba, za zaklju\u010divanje drugog godi\u0161njeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma","kriterijum":"Najni\u017ea ponu\u0111ena cijena","okvirni-sporazum":"DA","id-predmeta":"2","procijenjena-vrijednost":"60000","ugovorena-vrijednost-sa-porezom":"41421.93","broj-pristiglih-ponuda":"1","broj-odbijenih-ponuda":"0","naziv-ponudaca":"CRNOGORSKI TELEKOM AD Podgorica","pib-ponudaca":"2289377","datum-ugovora":"44323"},"item2":{"godina":"2021","vrsta-postupka":"Usluge","predmet":"Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge zakupa objekata - Partija I, za zaklju\u010divanje drugog godi\u0161njeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma","kriterijum":"Najni\u017ea ponu\u0111ena cijena","okvirni-sporazum":"DA","id-predmeta":"3","procijenjena-vrijednost":"32400","ugovorena-vrijednost-sa-porezom":"32379.6","broj-pristiglih-ponuda":"1","broj-odbijenih-ponuda":"0","naziv-ponudaca":"Ikonija Vujovi\u0107","pib-ponudaca":null,"datum-ugovora":"44364"},"item3":{"godina":"2021","vrsta-postupka":"Usluge","predmet":"Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge zakupa objekata - Partija II, za zaklju\u010divanje drugog godi\u0161njeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma","kriterijum":"Najni\u017ea ponu\u0111ena cijena","okvirni-sporazum":"DA","id-predmeta":"4","procijenjena-vrijednost":"8000","ugovorena-vrijednost-sa-porezom":"7920","broj-pristiglih-ponuda":"1","broj-odbijenih-ponuda":"0","naziv-ponudaca":"Gordan Ivanovi\u0107","pib-ponudaca":null,"datum-ugovora":"44365"},"item4":{"godina":"2021","vrsta-postupka":"Usluge","predmet":"Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge odr\u017eavanja opreme DATA centra i mre\u017ene infrastrukture, za zaklju\u010divanje drugog godi\u0161njeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma","kriterijum":"Najni\u017ea ponu\u0111ena cijena","okvirni-sporazum":"DA","id-predmeta":"5","procijenjena-vrijednost":"30000","ugovorena-vrijednost-sa-porezom":"29819.86","broj-pristiglih-ponuda":"1","broj-odbijenih-ponuda":"0","naziv-ponudaca":"\"SAGA CG\" d.o.o. Podgorica","pib-ponudaca":"2657597","datum-ugovora":"44456"},"item5":{"godina":"2021","vrsta-postupka":"Usluge","predmet":"Agencijske uluge rezervacije hotelskog smje\u0161taja u zemlji i inostranstvu","kriterijum":"Odnos cijene i kvaliteta","okvirni-sporazum":"NE","id-predmeta":"6","procijenjena-vrijednost":"100000","ugovorena-vrijednost-sa-porezom":"100000","broj-pristiglih-ponuda":"6","broj-odbijenih-ponuda":"3","naziv-ponudaca":"\"Congress travel\" d.o.o. Podgorica","pib-ponudaca":"2673053","datum-ugovora":"44467"},"item6":{"godina":"2021","vrsta-postupka":"Usluge","predmet":"Usluge parking servisa","kriterijum":"Najni\u017ea ponu\u0111ena cijena","okvirni-sporazum":"NE","id-predmeta":"7","procijenjena-vrijednost":"20000","ugovorena-vrijednost-sa-porezom":"20000","broj-pristiglih-ponuda":"1","broj-odbijenih-ponuda":"1","naziv-ponudaca":"\"Parking servis Podgorica\" d.o.o.","pib-ponudaca":"2653753","datum-ugovora":"44526"}}