{"item0":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu tr\u017ei\u0161ta i ekonomije, igre na sre\u0107u i javne nabavke","odsjek":"Odsjek za tr\u017ei\u0161nu inspekciju","inspekcija":"Tr\u017ei\u0161na inspekcija","glavni-inspektorkoordinator":"Nada \u0110ur\u0111i\u0107","e-mail":"nada.djurdjic@ti.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 421"},"item1":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu tr\u017ei\u0161ta i ekonomije, igre na sre\u0107u i javne nabavke","odsjek":"Odsjek za turisti\u010dku inspekciju","inspekcija":"Turisti\u010dka inspekciju","glavni-inspektorkoordinator":"Svetlana \u0160ljivan\u010danin","e-mail":"svetlana.sljivancanin@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 422"},"item2":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu tr\u017ei\u0161ta i ekonomije, igre na sre\u0107u i javne nabavke","odsjek":"Odsjek za inspekciju rada","inspekcija":"Inspekcija radnih odnosa i zapo\u0161ljavanja","glavni-inspektorkoordinator":"Angelina Me\u0111edovi\u0107","e-mail":"angelina.medjedovic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 423"},"item3":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu tr\u017ei\u0161ta i ekonomije, igre na sre\u0107u i javne nabavke","odsjek":"Odsjek za inspekciju rada","inspekcija":"Inspekcija za\u0161tite i zdravlja na radu","glavni-inspektorkoordinator":"Angelina Me\u0111edovi\u0107","e-mail":"angelina.medjedovic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 424"},"item4":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu tr\u017ei\u0161ta i ekonomije, igre na sre\u0107u i javne nabavke","odsjek":"Odsjek za metrolo\u0161ku inspekciju","inspekcija":"Metrolo\u0161ka inspekciju","glavni-inspektorkoordinator":"Sreten To\u0161i\u0107","e-mail":"sreten.tosic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 425"},"item5":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu tr\u017ei\u0161ta i ekonomije, igre na sre\u0107u i javne nabavke","odsjek":"Odsjek za inspekciju za igre na sre\u0107u","inspekcija":"Inspekcija za igre na sre\u0107u","glavni-inspektorkoordinator":"Miodrag Stojanovi\u0107","e-mail":"miodrag.stojanovic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 426"},"item6":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu tr\u017ei\u0161ta i ekonomije, igre na sre\u0107u i javne nabavke","odsjek":"Odsjek za inspekciju za javne nabavke","inspekcija":"Inspekcija za javne nabavke","glavni-inspektorkoordinator":"Hivzo Kajevi\u0107","e-mail":"hivzo.kajevic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 427"},"item7":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu \u017eivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","odsjek":"Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju","inspekcija":"Zdravstvena inspekcija","glavni-inspektorkoordinator":"Koordinatorka Dr Karmela Muji\u010di\u0107","e-mail":"\u00a0karmela.mujicic@gmail.com","broj-telefona":" +382 (0)20 234 428"},"item8":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu \u017eivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","odsjek":"Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju","inspekcija":"Sanitarna inspekcija","glavni-inspektorkoordinator":"Koordinatorka Zora \u0160\u0107epanovi\u0107","e-mail":"zora.scepanovic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 429"},"item9":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu \u017eivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","odsjek":"Odsjek za inspekciju \u0161umarstva, lovstva i za\u0161tite bilja","inspekcija":"Inspekcija \u0161umarstva, lovstva i za\u0161tite bilja","glavni-inspektorkoordinator":"Alija Brali\u0107","e-mail":"alija.bralic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 430"},"item10":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu \u017eivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","odsjek":"Odsjek za inspekciju socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","inspekcija":"Inspekcija socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","glavni-inspektorkoordinator":"\u00a0\/","e-mail":"","broj-telefona":" +382 (0)20 234 430"},"item11":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu \u017eivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","odsjek":"Odsjek za ekolo\u0161ku inspekciju","inspekcija":"Ekolo\u0161ka inspekciju","glavni-inspektorkoordinator":"Veselinka Zarubica","e-mail":"veselinka.zarubica@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 432"},"item12":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu \u017eivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","odsjek":"Odsjek za inspekciju za vode\u00a0","inspekcija":"Inspekcija za vode\u00a0","glavni-inspektorkoordinator":"Miodrag Radulovi\u0107","e-mail":"miodrag.radulovic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 433"},"item13":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu dr\u017eavnih resursa","odsjek":"Odsjek za inspekciju za geodeziju","inspekcija":"Inspekcija za geodeziju","glavni-inspektorkoordinator":"\u00a0\/","e-mail":"","broj-telefona":" +382 (0)20 234 430"},"item14":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu dr\u017eavnih resursa","odsjek":"Odsjek za inspekciju za stanovanje","inspekcija":"Inspekcija za stanovanje","glavni-inspektorkoordinator":"Slavica Stankov","e-mail":"slavica.stankov@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 435"},"item15":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu dr\u017eavnih resursa","odsjek":"Odsjek za geolo\u0161ku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike","inspekcija":"Geolo\u0161ka, rudarska i inspekcija za ugljovodonike","glavni-inspektorkoordinator":"\u00a0Goran Vu\u0161ovi\u0107","e-mail":"\u00a0goran.vusovic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 436"},"item16":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu dr\u017eavnih resursa","odsjek":"Odsjek za elektroenergetsku inspekciju","inspekcija":"Elektroenergetska inspekcija","glavni-inspektorkoordinator":"Blagota Novosel","e-mail":"blagota.novosel@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 437"},"item17":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu dr\u017eavnih resursa","odsjek":"Odjsek za termoenergetsku inspekciju","inspekcija":"Termoenergetska inspekcija","glavni-inspektorkoordinator":"\u00a0\/","e-mail":"","broj-telefona":" +382 (0)20 234 430"},"item18":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu djelatnosti od javnog interesa","odsjek":"Odsjek za inspekciju za prosvjetu\u00a0","inspekcija":"Inspekcija za prosvjetu\u00a0","glavni-inspektorkoordinator":"Lucija Ad\u017ei\u0107","e-mail":"lucija.adzic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 439"},"item19":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu djelatnosti od javnog interesa","odsjek":"Odsjek za inspekciju za sport","inspekcija":"Inspekcija za sport","glavni-inspektorkoordinator":"\u00a0\/","e-mail":"","broj-telefona":" +382 (0)20 234 430"},"item20":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu djelatnosti od javnog interesa","odsjek":"Odsjek za inspekciju za za\u0161titu kulturnih dobara, kulturne ba\u0161tine i arhivsku djelatnost\u00a0","inspekcija":"Inspekcija za za\u0161titu kulturnih dobara, kulturne ba\u0161tine i arhivsku djelatnost\u00a0","glavni-inspektorkoordinator":"\u00a0\/","e-mail":"","broj-telefona":" +382 (0)20 234 430"},"item21":{"sektor":"Sektor za za\u0161titu djelatnosti od javnog interesa","odsjek":"Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, po\u0161tansku djelatnost i usluge informacionog dru\u0161tva","inspekcija":"Inspekcija za elektronske komunikacije, po\u0161tansku djelatnost i usluge informacionog dru\u0161tva","glavni-inspektorkoordinator":"Mladen Koljen\u0161i\u0107","e-mail":"mladen.koljensic@uip.gov.me","broj-telefona":" +382 (0)20 234 442"}}