{"item0":{"ime-i-prezime":"Suzana Pribilovi\u0107","zvanje":"Ministarka","organizaciona-jedinica":"","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"kabinet@mju.gov.me"},"item1":{"ime-i-prezime":"Goran Joveti\u0107","zvanje":"Dr\u017eavni sekretar","organizaciona-jedinica":"","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"goran.jovetic@mju.gov.me"},"item2":{"ime-i-prezime":"Dejan Abazovi\u0107","zvanje":"Dr\u017eavni sekretar","organizaciona-jedinica":"","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"dejan.abazovic@mju.gov.me"},"item3":{"ime-i-prezime":"Lindon Gjelaj","zvanje":"Dr\u017eavni sekretar","organizaciona-jedinica":"","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"lindon.gjelaj@mju.gov.me"},"item4":{"ime-i-prezime":"Vesna \u0106alovi\u0107","zvanje":"Sekretarka ","organizaciona-jedinica":"","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"vesna.calovic@mju.gov.me"},"item5":{"ime-i-prezime":"Emina Kala\u010d ","zvanje":"Samostalna savjetnica I-potparol","organizaciona-jedinica":"KABINET MINISTRA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"emina.kalac@mju.gov.me"},"item6":{"ime-i-prezime":"Sanja Maslenjak","zvanje":"Samostalna savjetnica I","organizaciona-jedinica":"KABINET MINISTRA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"sanja.maslenjak@mju.gov.me"},"item7":{"ime-i-prezime":"Ana Gojkovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica II za administriranje internet stranice Ministarstva","organizaciona-jedinica":"KABINET MINISTRA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"ana.gojkovic@mju.gov.me"},"item8":{"ime-i-prezime":"Julijana Plani\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica III za rad po predstavkama i pritu\u017ebama","organizaciona-jedinica":"KABINET MINISTRA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"julijana.planic@mju.gov.me"},"item9":{"ime-i-prezime":"Valentina Lasica","zvanje":"Vi\u0161a savjetnica III","organizaciona-jedinica":"KABINET MINISTRA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"valentina.lasica@mju.gov.me"},"item10":{"ime-i-prezime":"Danijela Nedeljkovi\u0107 Vuk\u010devi\u0107 ","zvanje":"Generalna direktorica","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DR\u017dAVNU UPRAVU","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"danijela.vukcevic@mju.gov.me"},"item11":{"ime-i-prezime":"Aleksandra Masoni\u010di\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za normativne poslove i pra\u0107enje primjene propisa","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DR\u017dAVNU UPRAVU","direkcija":"Direkcija za organizaciju i rad dr\u017eavne uprave","odsjek":"","e-mail":"aleksandra.masonicic@mju.gov.me"},"item12":{"ime-i-prezime":"Alen Franca ","zvanje":"Samostalni savjetnik II za strate\u0161ko-analiti\u010dke poslove i pra\u0107enje primjene propisa","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DR\u017dAVNU UPRAVU","direkcija":"Direkcija za organizaciju i rad dr\u017eavne uprave","odsjek":"","e-mail":"alen.franca@mju.gov.me"},"item13":{"ime-i-prezime":"Jelena Pejovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za normativne poslove i pra\u0107enje primjene propisa","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DR\u017dAVNU UPRAVU","direkcija":"Direkcija za slu\u017ebeni\u010dki sistem","odsjek":"","e-mail":"jelena.pejovic@mju.gov.me"},"item14":{"ime-i-prezime":"Momir \u010cuki\u0107","zvanje":"Na\u010delnik","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DR\u017dAVNU UPRAVU","direkcija":"Direkcija za upravno postupanje i slobodan pristup informacijama","odsjek":"","e-mail":"momir.cukic@mju.gov.me"},"item15":{"ime-i-prezime":"Sanja Milunovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DR\u017dAVNU UPRAVU","direkcija":"Direkcija za upravno postupanje i slobodan pristup informacijama","odsjek":"","e-mail":"sanja.milunovic@mju.gov.me"},"item16":{"ime-i-prezime":"Marija Tomovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica II za normativne poslove i pra?enje primjene propisa","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DR\u017dAVNU UPRAVU","direkcija":"Direkcija za upravno postupanje i slobodan pristup informacijama","odsjek":"","e-mail":"marija.tomovic@mju.gov.em"},"item17":{"ime-i-prezime":"Jadranka Vuk\u010devi\u0107","zvanje":"Generalna direktorica","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"jadranka.vukcevic@mju.gov.me"},"item18":{"ime-i-prezime":"Senad Crnovr\u0161anin","zvanje":"Na\u010delnik","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za normativne poslove i nadzor nad sprovo\u0111enjem propisa ","odsjek":"","e-mail":"senad.crnovrsanin@mju.gov.me"},"item19":{"ime-i-prezime":"Olivera D Incau","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za normativne poslove i nadzor nad sprovo\u0111enjem propisa ","odsjek":"","e-mail":""},"item20":{"ime-i-prezime":"Tijana Rabrenovi\u0107","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za normativne poslove i nadzor nad sprovo\u0111enjem propisa ","odsjek":"","e-mail":"tijana.rabrenovic@mju.gov.me"},"item21":{"ime-i-prezime":"Ljiljana Nikovi\u0107","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za normativne poslove i nadzor nad sprovo\u0111enjem propisa ","odsjek":"","e-mail":"ljiljana.nikovic@mju.gov.me"},"item22":{"ime-i-prezime":"Zlatko Gligorovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik III za nadzor","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za normativne poslove i nadzor nad sprovo\u0111enjem propisa ","odsjek":"","e-mail":"zlatko.gligorovic@mju.gov.me"},"item23":{"ime-i-prezime":"Zorica Glavatovi\u0107","zvanje":"Na\u010delnica","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za strate\u0161ko-razvojne i analiti\u010dke poslove iz oblasti lokalne samouprave","odsjek":"","e-mail":"zorica.glavatovic@mju.gov.me"},"item24":{"ime-i-prezime":"Zorana Popovi\u0107 ","zvanje":"Samostalna savjetnica I za analiti\u010dke poslove i izvje\u0161tavanje","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za strate\u0161ko-razvojne i analiti\u010dke poslove iz oblasti lokalne samouprave","odsjek":"","e-mail":"zorana.popovic@mju.gov.me"},"item25":{"ime-i-prezime":"Nevena Zindovi\u0107","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za strate\u0161ko-razvojne i analiti\u010dke poslove iz oblasti lokalne samouprave","odsjek":"","e-mail":"nevena.zindovic@mju.gov.me"},"item26":{"ime-i-prezime":"Zorica Zekovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica II za analiti\u010dke poslove i izvje\u0161tavanje","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za strate\u0161ko-razvojne i analiti\u010dke poslove iz oblasti lokalne samouprave","odsjek":"","e-mail":"zorica.zekovic@mju.gov.me"},"item27":{"ime-i-prezime":"Jelena Perovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica III za analiti\u010dke poslove i izvje\u0161tavanje","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU","direkcija":"Direkcija za strate\u0161ko-razvojne i analiti\u010dke poslove iz oblasti lokalne samouprave","odsjek":"","e-mail":"jelena.perovic@mju.gov.me"},"item28":{"ime-i-prezime":"D\u017eevad Puri\u0161i\u0107","zvanje":"Na\u010delnik","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"","e-mail":"dzevad.purisic@mju.gov.me"},"item29":{"ime-i-prezime":"Aleksandar An\u0111i\u0107","zvanje":"\u0160ef","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za podr\u0161ku korisnicima","e-mail":"aleksadar.andjic@mju.gov.me"},"item30":{"ime-i-prezime":"Boris Vrane\u0161 ","zvanje":"Samostalni savjetnik I za podr\u0161ku korisnicima","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za podr\u0161ku korisnicima","e-mail":"boris.vranes@mju.gov.me"},"item31":{"ime-i-prezime":"Zoran Rov\u010danin ","zvanje":"Samostalni savjetnik II za podr\u0161ku korisnicima","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za podr\u0161ku korisnicima","e-mail":"zoran.rovcanin@mju.gov.me"},"item32":{"ime-i-prezime":"Ivana Popovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik II za podr\u0161ku korisnicima","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za podr\u0161ku korisnicima","e-mail":"ivana.popovic@mju.gov.me"},"item33":{"ime-i-prezime":"Mileta Bo\u0161kovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik II za podr\u0161ku korisnicima","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za podr\u0161ku korisnicima","e-mail":"mileta.boskovic@mju.gov.me"},"item34":{"ime-i-prezime":"Aleksandar \u0110or\u0111ijevi\u0107","zvanje":"Savjetnik I za podr\u0161ku rada korisnicima","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za podr\u0161ku korisnicima","e-mail":"aleksandar.djordjijevic@mju.gov.me"},"item35":{"ime-i-prezime":"Du\u0161an Krkoti\u0107","zvanje":"\u0160ef","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","e-mail":"dusan.krkotic@mju.gov.me"},"item36":{"ime-i-prezime":"Sead Orahovac ","zvanje":"Samostalni savjetnik I za infrastrukturu i komunikacije","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","e-mail":"sead.orahovac@mju.gov.me"},"item37":{"ime-i-prezime":"Petar Vujovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik I za infrastrukturu i komunikacije","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","e-mail":"petar.vujovic@mju.gov.me"},"item38":{"ime-i-prezime":"Jelena Vuksanovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","e-mail":"jelena.vuksanovic@mju.gov.me"},"item39":{"ime-i-prezime":"Adnan Luka\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik I za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","e-mail":"adnan.lukac@mju.gov.me"},"item40":{"ime-i-prezime":"Ivo Pavli\u010di\u0107","zvanje":"Savjetnik I za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za infrastrukturu i podr\u0161ku korisnicima","odsjek":"Odsjek za sistemsku infrastrukturu i komunikacije","e-mail":"ivo.pavlicic@mju.gov.me"},"item41":{"ime-i-prezime":"Bojana Baji\u0107","zvanje":"Na\u010delnica","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za interoperabilnost registara i normativne poslove","odsjek":"","e-mail":"bojana.bajic@mju.gov.me"},"item42":{"ime-i-prezime":"Sonja Lutovac ","zvanje":"Samostalna savjetnica I za interoperabilnost registara ","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za interoperabilnost registara i normativne poslove","odsjek":"","e-mail":"sonja.lutovac@mju.gov.me"},"item43":{"ime-i-prezime":"Daliborka Spai\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za interoperabilnost registara ","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za interoperabilnost registara i normativne poslove","odsjek":"","e-mail":"daliborka.spaic@mju.gov.me"},"item44":{"ime-i-prezime":"Sonja Velji\u0107 Vlahovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za strate\u0161ko - analiti\u010dke poslove i interoperabilnost registara ","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za interoperabilnost registara i normativne poslove","odsjek":"","e-mail":"sonja.vlahovic@mju.gov.me"},"item45":{"ime-i-prezime":"Dejan Arsenijevi\u0107","zvanje":"Na\u010delnik","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"dejan.arsenijevic@mju.gov.me"},"item46":{"ime-i-prezime":"Goran Tomkovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik I za (CS\/NCIRT)","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcijia za informati\u010dku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS\/NCIRT)","odsjek":"","e-mail":"goran.tomkovic@mju.gov.me"},"item47":{"ime-i-prezime":"Zorica Vujovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za (CS\/NCIRT)","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcijia za informati\u010dku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS\/NCIRT)","odsjek":"","e-mail":"zorica.vujovic@mju.gov.me"},"item48":{"ime-i-prezime":"Samir Orahovac","zvanje":"Samostalni savjetnik I za (CS\/NCIRT)","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcijia za informati\u010dku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS\/NCIRT)","odsjek":"","e-mail":"samir.orahovac@mju.gov.me"},"item49":{"ime-i-prezime":"Ana Minevski","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcijia za informati\u010dku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS\/NCIRT)","odsjek":"","e-mail":"ana.minevski@mju.gov.me"},"item50":{"ime-i-prezime":"Mirjana Begovi\u0107","zvanje":"Na\u010delnik ","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"mirjana.begovic@mju.gov.me"},"item51":{"ime-i-prezime":"Vesna Simonovi\u0107","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"vesna.simonovic@mju.gov.me"},"item52":{"ime-i-prezime":"Tamara Popovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za elektronske servise, izvje\u0161tavanje i analizu","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"tamara.popovic@mju.gov.me"},"item53":{"ime-i-prezime":"Milica Vu\u010dini\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za elektronske servise, izvje\u0161tavanje i analizu","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"milica.vucinic@mju.gov.me"},"item54":{"ime-i-prezime":"Vanja Lazarevi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za elektronske servise, izvje\u0161tavanje i analizu","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"vanja.lazarevic@mju.gov.me,;;"},"item55":{"ime-i-prezime":"Radivoje Perovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik I za elektronske servise, izvje\u0161tavanje i analizu","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"radivoje.perovic@mju.gov.me"},"item56":{"ime-i-prezime":"Maja Dragojevi\u0107","zvanje":"\u0160efica","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"maja.dragojevic@mju.gov.me"},"item57":{"ime-i-prezime":"Tatjana Miranovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za aplikativne servise","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"tatjana.miranovic@mju.gov.me"},"item58":{"ime-i-prezime":"Milena Nik\u010devi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za aplikativne servise","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"milena.nikcevic@mju.gov.me"},"item59":{"ime-i-prezime":"Marina Papovi\u0107","zvanje":"Savjetnik I za aplikativne servise","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATI\u010cKU BEZBIJEDNOST","direkcija":"Direkcija za razvoj elektronskih servisa","odsjek":"","e-mail":"marina.papovic@mju.gov.me"},"item60":{"ime-i-prezime":"Admir \u0160ahmanovi\u0107","zvanje":"Generalni direktor","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMO\u0106I","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"admir.sahmanovic@mju.gov.me"},"item61":{"ime-i-prezime":"Ru\u017eica Mi\u0161kovi\u0107 ","zvanje":"Na\u010delnica","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMO\u0106I","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"ruzica.miskovic@mju.gov.me"},"item62":{"ime-i-prezime":"Jelena Mitrovi\u0107 ","zvanje":"Samostalna savjetnica I za analitiku u procesu pristupanja EU","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMO\u0106I","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"jelena.mitrovic@mju.gov.me"},"item63":{"ime-i-prezime":"Ljubica Radakovi\u0107","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMO\u0106I","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"ljubica.radakovic@mju.gov.me"},"item64":{"ime-i-prezime":"Ljubica \u0160o\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica III za podr\u0161ku","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMO\u0106I","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"ljubica.soc@mju.gov.me"},"item65":{"ime-i-prezime":"Milica Baleti\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za IPA program","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMO\u0106I","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"milica.baletic@mju.gov.me"},"item66":{"ime-i-prezime":"Ivana Krstaji\u0107","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMO\u0106I","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"ivana.krstajic@mju.gov.me"},"item67":{"ime-i-prezime":"Marija Hajdukovi\u0107 ","zvanje":"v.d. generalne direktorice","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"marija.hajdukovic@mju.gov.me"},"item68":{"ime-i-prezime":"Matija Medojevi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik I za izvje\u0161tavanje o sprovo\u0111enju mjera iz Akcionog plana i podr\u0161ka radu Savjetu za reformu javne uprave","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"matija.medojevic@mju.gov.me"},"item69":{"ime-i-prezime":"Nina Bla\u017ei\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik III za u\u010destvovanje u realizaciji klju\u010dnih aktivnosti u oblasti reforme javne uprave","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"nina.blazic@mju.gov.me"},"item70":{"ime-i-prezime":"Milan \u0160estovi\u0107","zvanje":"Na\u010delnik","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"milan.sestovic@mju.gov.me"},"item71":{"ime-i-prezime":"Sanja An\u0111u\u0161i\u0107","zvanje":"","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"sanja.andjusic@mju.gov.me"},"item72":{"ime-i-prezime":"Ljiljana Novovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za elektronsku registraciju i evidenciju regista","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"ljiljana.novovic@mju.gov.me"},"item73":{"ime-i-prezime":"Mira Jovovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica II za postupak izrade pe\u010data dr\u017eavnih organa","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"mira.jovovic@mju.gov.me"},"item74":{"ime-i-prezime":"Veljko Sinanovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik III za regitsraciju i evidencije nevladinih organizacija i politi?kih partija","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"veljko.sinanovic@mju.gov.me"},"item75":{"ime-i-prezime":"Marija Jankovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za saradnju sa NVO","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"Direkcija za saradnju sa nevladinim organizacijama","odsjek":"","e-mail":"marija.jankovic@mju.gov.me"},"item76":{"ime-i-prezime":"Bojana Pajkanovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica III za saradnju sa NVO","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"Direkcija za saradnju sa nevladinim organizacijama","odsjek":"","e-mail":"bojana.pajkanovic@mju.gov.me"},"item77":{"ime-i-prezime":"Anka Dabanovi\u0107","zvanje":"Vi\u0161a savjetnica III za saradnju sa NVO","organizaciona-jedinica":"DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA","direkcija":"Direkcija za saradnju sa nevladinim organizacijama","odsjek":"","e-mail":"anka.dabanovic@mju.gov.me"},"item78":{"ime-i-prezime":"Senka Marojevi\u0107","zvanje":"Upravna inspektorka I","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"senka.marojevic@mju.gov.me"},"item79":{"ime-i-prezime":"Jovana Ni\u0161avi\u0107","zvanje":"Upravna inspektorka I","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"jovana.nisavic@mju.gov.me"},"item80":{"ime-i-prezime":"Predrag Radovanovi\u0107","zvanje":"Upravni inspektor II","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"predrag.radovanovic@mju.gov.me"},"item81":{"ime-i-prezime":"Edmir Kala\u010d","zvanje":"Upravni inspektor II","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"edmir.kalac@mju.gov.me"},"item82":{"ime-i-prezime":"Jovana Krivokapi\u0107","zvanje":"Upravna inspektorka III","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"jovana.krivokapic@mju.gov.me"},"item83":{"ime-i-prezime":"Marko Vu\u010dini\u0107","zvanje":"Upravni inspektor III","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"marko.vucinic@mju.gov.me"},"item84":{"ime-i-prezime":"Dragutin Kalezi\u0107","zvanje":"Upravni inspektor III","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"dragutin.kalezic@mju.gov.me"},"item85":{"ime-i-prezime":"Adis Tuzovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik III za izvje\u0161tavanje i analitiku","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"adis.tuzovic@mju.gov.me"},"item86":{"ime-i-prezime":"Esmera Tahiragi\u0107","zvanje":"Starija unutra\u0161nja revizorka","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE ZA UNUTRA\u0160NJU REVIZIJU","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"esmera.tahiragic@mju.gov.me"},"item87":{"ime-i-prezime":"Boban Jovovi\u0107","zvanje":"Mla\u0111i unutra\u0161nji revizor","organizaciona-jedinica":"ODJELJENJE ZA UNUTRA\u0160NJU REVIZIJU","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"boban.jovovic@mju.gov.me"},"item88":{"ime-i-prezime":"Bojana Joveti\u0107","zvanje":"Na\u010delnica","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"","odsjek":"","e-mail":"bojana.jovetic@mju.gov.me"},"item89":{"ime-i-prezime":"Julija Vuliki\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I za pravne i kadrovske poslove","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za pravne kadrovske i op\u0161te poslove","odsjek":"","e-mail":"julija.vulikic@mju.gov.me"},"item90":{"ime-i-prezime":"Katarina Vidakovi\u0107","zvanje":"Samostalna referentkinja-upisni\u010darka-arhivarka","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za pravne kadrovske i op\u0161te poslove","odsjek":"","e-mail":"katarina.vidakovic@mju.gov.me"},"item91":{"ime-i-prezime":"Vera Sekuli\u0107","zvanje":"Samostalna referentkinja-upisni\u010darka-arhivarka","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za pravne kadrovske i op\u0161te poslove","odsjek":"","e-mail":"vera.sekulic@mju.gov.me"},"item92":{"ime-i-prezime":"Ivan Kova\u010devi\u0107","zvanje":"Vi\u0161i referent","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za pravne kadrovske i op\u0161te poslove","odsjek":"","e-mail":"ivan.kova?evic@mju.gov.me"},"item93":{"ime-i-prezime":"Vjekoslav Martinovi\u0107","zvanje":"Referent","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za pravne kadrovske i op\u0161te poslove","odsjek":"","e-mail":"vjekoslav.martinovic@mju.gov.me"},"item94":{"ime-i-prezime":"Boris Markovi\u0107","zvanje":"Referent","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za pravne kadrovske i op\u0161te poslove","odsjek":"","e-mail":"boris.markovic@mju.gov.me"},"item95":{"ime-i-prezime":"Dalida Mehmedovi\u0107","zvanje":"\u0160efica","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za finansijsko-ra\u010dunovodstvene poslove i javne nabavke","odsjek":"","e-mail":"dalida.mehmedovic@mju.gov.me"},"item96":{"ime-i-prezime":"Dra\u017een Simonovi\u0107","zvanje":"Samostalni savjetnik I za finansijsko-ra\u010dunovodstvene poslove","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za finansijsko-ra\u010dunovodstvene poslove i javne nabavke","odsjek":"","e-mail":"dra\u017een.simonovic@mju.gov.me"},"item97":{"ime-i-prezime":"Ksenija Mirkovi\u0107","zvanje":"Samostalna savjetnica I - slu\u017ebenica za javne nabavke","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za finansijsko-ra\u010dunovodstvene poslove i javne nabavke","odsjek":"","e-mail":"ksenija.mirkovic@mju.gov.me"},"item98":{"ime-i-prezime":"Branislav Gazivoda ","zvanje":"Samostalni referent-blagajnik","organizaciona-jedinica":"SLU\u017dBA ZA PRAVNE KADROVSKE FINANSIJSKE I OP\u0160TE POSLOVE","direkcija":"Biro za finansijsko-ra\u010dunovodstvene poslove i javne nabavke","odsjek":"","e-mail":"branislav.gazivoda@mju.gov.me"}}