1 UCG - Mašinski fakultet Eksperimentalno i numeričko istraživanje hidrauličkog udara HUDAR dr Uroš Karadžić 1. Sistem-mne d.o.o Energija 79.111 63.289 89.5 2 2 UCG - Medicinski fakultet Personalizovana kardiovaskularna terapija, Aspirin, Klopidogrel, SNP, genetiĉki profil pacijenta, novi dijagnostiĉki eseji PERSONAL-MOLMED Doc.dr Snezana Pantović 1. Institut “Dr Simo Milošević”, Igalo 2. UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 3.Institut za javno zdravlje Crne Gora Medicina i zdravlje ljudi 99,732 7 78.832 89.5 3 UCG - Elektrotehnički fakultet Obrada signala na grafovima sa primjenama (Graph signal processing with applications) GSPwA Prof. dr Ljubiša Stanković 1.CANU 2.Centar za informacione tehnologije CEIT 3.University of Pittsburgh 4.Imperial College London Informacionokomunikacione tehnologije 129.828 103.848 88.5 4 UCG - Institut za biologiju mora PLAVI RAK, Callinectes sapidus Rathbun, 1896 MOGUĆA NOVA HRANA IZ MORA CASMONT Dr Olivera Marković 1.INSTITUT ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „SINIŠA STANKOVIĆ“ - IBISS Poljoprivreda i proizvodnja hrane 82.852 66.066 88.5 5 UDG - Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Efektivno učenje uz inovacije u nastavi i psihofilozofsku i sociološku analizu EficLEARN prof. dr Veselin Vukotić 1.UDG - Fakultet primijenjene nauke 2.Samara State Technical University, Russia Nauka, obrazovanje i identitet 130.353 103.348 87.5 6 UCG - Institut za biologiju mora Biološki potencijal vrsta u okviru koraligenih zajednica u Bokokotorskom zalivu BIO BOKA Slavica Petović Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Medicina i zdravlje ljudi 75.1 60.08 87 7 UCG - Muzička akademija Podsticanje muzičke kreativnosti u procesima muzičkog obrazovanju MCE Dr Vedrana Marković Univerzitet u Ljubljani- Akademija za glasbo Nauka, obrazovanje i identitet 62,122 49,698 87.0 Podsticanje muzičke kreativnosti u procesima muzičkog obrazovanju MCE Dr Vedrana Marković Univerzitet u Ljubljani- Akademija za glasbo Nauka, obrazovanje i identitet 62.122 49.698 87 8 UCG - Institut za biologiju mora Mikroalge kao osnova budućeg održivog razvoja akvakulture FOOD4FUTURE Dr Dragana Drakulović Univerzitet u Novom Sadu, Institut za prehrambene tehnologije Poljoprivreda i proizvodnja hrane Poljoprivreda i proizvodnja hrane 94.711 75.769 87 9 UCG - Prirodno-matematički fakultet Unapredjenje nastave fizike sa stanovišta ključnih kompetencija UNFSKK Prof. dr Mira Vučeljić Prirodno-matematički fakultet u Nišu Nauka, obrazovanje i identitet 112.613 90.09 86.5 10 Zavod za statistiku CGMONSTAT Realizacija međunarodnog istraživanja "Generations and Gender u Crnoj Gori" GGS MNE dr Gordana Radojević 1.Institut za strateške studije i prognoze 2. Ekonomski fakultet Zagreb, Centar za longitudinalne populacijske studije Nauka, obrazovanje i identitet 90 72 86 11 Klinički centar Crne Gore Validacija instrumenta za procjenu rizika za ponavljanje porodičnog nasilja DVRT -VS Dr Nemanja Radojević 1.Univerzitet u Harvardu-"Takemi program" 2.UNIVERISTAT KLINIKUM ESSEN 3. Institut za javno zdravlje Crne Gore Medicina i zdravlje ljudi 54 43.2 85 12 Univerzitet Mediteran -Fakultet za informacione tehnologije Napredni sistemi za praćenje atmosferskih pražnjenja ASM@D Prof.dr Adis Balota 1.Univerzitet u Sarajevu - ETF 2.Sveučilište u Zagrebu - FER Energija 106.92 85.15 84.5 13 UCG - Fakultet dramskih umjetnosti Politike medijske pismenosti u funkciji razvoja crnogorskog kulturnog identiteta Polimedia.id Doc. dr Vuk Vuković 1.Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu 2.Filmski centar Crne Gore 3.SEAGULL ENTERTAINMENT D.O.O Nauka, obrazovanje i identitet 117.465 90.51 84.5 14 UCG - Građevinski fakultet Razvijanje hibridnog sistema zasnovanog na FRP materijalima za seizmičko ojačanje AB čvorova stub-greda SEISMORF Dr Jelena Pejović 1.INTERBAU srl 2.Institut za građevinarstvo Novi materijali, proizvodi i usluge 105.81 84.575 84.3 15 UCG - Elektrotehnički fakultet Upotreba sistema za skladištenje električne energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore: uticaj na tehničke karakteristike sistema i analiza ekonomske opravdanosti MONENBAT Prof. dr Saša Mujović 1.University of Manchester - School of Electrical and Electronic Engineering 2.Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka 3.Univerzitet u Tuzli - Fakultet elektrotehnike Tuzla 4.Univerzitet Crne Gore – Ekonomski fakultet Podgorica Energija 100 80 84 16 UCG - Prirodno-matematički fakultet Biološki aktivne molekule iz morskih organizama i inovativni putevi za otkriće lijekova BioMare dr Svetlana Perović 1.Institut za biologiju mora- Kotor 2.Metaloruško tehnološki fakultet , Univerzitet Crne Gore 3.Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu 4.Institut Ruđer Bošković, Zagreb Medicina i zdravlje ljudi 97.444 77.645 84 17 Institut ,,Dr Simo Milošević’’ Igalo NOVI NANOMATERIJALI KAO NOSIOCI BIOLOŠKI AKTIVNIH JEDINJENJA IZ CRNOGORSKIH RESURSA NANOBACME Doc. dr Snezana Pantović 1.Institut za javno zdravlje Crne Gore 2.UCG - Medicinski fakultet 3.UCG - Prirodno-matematički fakultet Medicina i zdravlje ljudi 98.592 49.172 83.5 18 UCG - Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije Compressive sensing u obradi podataka za globalne sisteme nadzora i detekcije COSSENS-GLOBE Prof. dr Irena Orović 1.Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje 2.Univerzitet Minesota, Odsjek za elektrotehniku i računarstvo 3.Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 4.Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju - NTNU Informacionokomunikacione tehnologije 127.881 102.381 83 19 UCG - Prirodno-matematički fakultet Novi kvantni materijali za nanotehnologije NOQUMNANO Prof. dr Jovan Mirković Institut Jožef Štefan - Centar za nanotehnologiju Novi materijali, proizvodi i usluge Novi materijali, proizvodi i usluge 159.454 127.565 83 20 UCG - Elektrotehnički fakultet Napredni monitoring stanja električnih mašina korišćenjem metoda mašinskog učenja MOSTEM prof. dr Slobodan Đukanović 1.University of Manchester - School of Electrical and Electronic Engineering Energija 64.9 51.9 82.5 21 Institut za strateške studije i projekcije Razvoj mikrosimulacionog modela poreza i socijalnih davanja kao instrumenta za vođenje empirijski zasnovane i socijalno odgovorne ekonomske politike MNEMOD dr Jadranka Kaluđerović 1.UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 2.Zavod za statistiku Crne Gore, MONSTAT 3.Fondacija za razvoj ekonomske nauke Medicina i zdravlje ljudi 86.299 69.052 82.5 22 22 UCG - Prirodno-matematički fakultet Razvoj analize, topologije i vjerovatnoce na mnogostrukostima u cilju primjene ATAPM Prof. dr David Kalaj 1.Matematički Fakulet, Universitet u Beču Nauka, obrazovanje i identitet 93.641 74.913 82.5 23 UCG - Prirodno-matematički fakultet Ekologija, potencijal i biodiverzitet šuma Pinus heldreichii i Pinus peuce PinFor Prof. dr Danka Caković 1.Prirodnjački muzej Crne Gore 2.Global Change Research Institute CAS Održivi razvoj i turizam 96.498 77.198 82.5 24 UCG - Mašinski fakultet RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA PROCESA FRICTION STIR WELDING RIM FSW Doc. dr Nikola Šibalić 1.Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka 2.UCG - Metalurško-tehnološki fakultet Novi materijali, proizvodi i usluge turizam 127.938 102.351 82.5 25 13. jul Plantaže“ a.d. Krstač, Žižak, autohtone sorte vinove loze, kvalitet grožđa i vina, bijelo vino, aromatične materije, konkurentnost NOVIS Prof. dr Vesna Maraš 1.Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane I ekologiju; Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora 2.Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu –Srbija Poljoprivreda i proizvodnja hrane 198.6 125.8 82 26 Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novosintetizovanih kompleksnih jedinjenja njihova biloška aktivnost i potencijalna primjena u medicini, farmaciji i poljoprivredi Kommedpo Prof.dr Željko Jaćimović 1. UCG - Metalurško-tehnološki fakultet 2. UCG - Biotehnički fakultet 3.UCG - Prirodno-matematički fakultet 4.Univerzitet Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet Medicina i zdravlje ljudi 100 80 81 27 27 UDG - Fakultet za politehniku Kinetičke održive fasade – Vjetrogeneratorske modularne Vjetrogeneratorske modularne strukture (Kinetic wind skin- KWS) CABS WTG KWS Dr.sc. Nikola Marković 1.Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Energija 116 92.2 80.5