{"item0":{"redni-broj":1,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Ma\u0161inski fakultet","naziv-projekta":"Eksperimentalno i numeri\u010dko istra\u017eivanje hidrauli\u010dkog udara","akronim-projekta":"HUDAR","rukovodilac-projekta":"dr Uro\u0161 Karad\u017ei\u0107 ","patrnerske-institucije":"1. Sistem-mne d.o.o","tematski-prioritet":"Energija","ukupan-budzet-projekta":"79.111","trazeni-grant-od-mna":63.289,"srednja-ocjena":89.5},"item1":{"redni-broj":2,"institucija-podnosilac-prijave":"2 UCG - Medicinski fakultet","naziv-projekta":"Personalizovana kardiovaskularna terapija, Aspirin, Klopidogrel, SNP, geneti\u0109ki profil pacijenta, novi dijagnosti\u0109ki eseji","akronim-projekta":"PERSONAL-MOLMED","rukovodilac-projekta":"Doc.dr Snezana Pantovi\u0107","patrnerske-institucije":"1. Institut \u201cDr Simo Milo\u0161evi\u0107\u201d, Igalo 2. UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 3.Institut za javno zdravlje Crne Gora","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":"99,732 7","trazeni-grant-od-mna":78.832,"srednja-ocjena":89.5},"item2":{"redni-broj":3,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Elektrotehni\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Obrada signala na grafovima sa primjenama (Graph signal processing with applications)","akronim-projekta":"GSPwA ","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Ljubi\u0161a Stankovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.CANU 2.Centar za informacione tehnologije CEIT 3.University of Pittsburgh 4.Imperial College London","tematski-prioritet":"Informacionokomunikacione tehnologije","ukupan-budzet-projekta":"129.828","trazeni-grant-od-mna":103.848,"srednja-ocjena":88.5},"item3":{"redni-broj":4,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Institut za biologiju mora","naziv-projekta":"PLAVI RAK, Callinectes sapidus Rathbun, 1896 MOGU\u0106A NOVA HRANA IZ MORA","akronim-projekta":"CASMONT","rukovodilac-projekta":"Dr Olivera Markovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.INSTITUT ZA BIOLO\u0160KA ISTRA\u017dIVANJA \u201eSINI\u0160A STANKOVI\u0106\u201c - IBISS","tematski-prioritet":"Poljoprivreda i proizvodnja hrane ","ukupan-budzet-projekta":"82.852","trazeni-grant-od-mna":66.066,"srednja-ocjena":88.5},"item4":{"redni-broj":5,"institucija-podnosilac-prijave":"UDG - Fakultet za me\u0111unarodnu ekonomiju, finansije i biznis","naziv-projekta":"Efektivno u\u010denje uz inovacije u nastavi i psihofilozofsku i sociolo\u0161ku analizu ","akronim-projekta":"EficLEARN ","rukovodilac-projekta":"prof. dr Veselin Vukoti\u0107","patrnerske-institucije":"1.UDG - Fakultet primijenjene nauke 2.Samara State Technical University, Russia","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":"130.353","trazeni-grant-od-mna":103.348,"srednja-ocjena":87.5},"item5":{"redni-broj":6,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Institut za biologiju mora","naziv-projekta":"Biolo\u0161ki potencijal vrsta u okviru koraligenih zajednica u Bokokotorskom zalivu ","akronim-projekta":"BIO BOKA","rukovodilac-projekta":"Slavica Petovi\u0107","patrnerske-institucije":"Institut za onkologiju i radiologiju Srbije","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":"75.1","trazeni-grant-od-mna":60.08,"srednja-ocjena":87},"item6":{"redni-broj":7,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Muzi\u010dka akademija Podsticanje muzi\u010dke kreativnosti u procesima muzi\u010dkog obrazovanju MCE Dr Vedrana Markovi\u0107 Univerzitet u Ljubljani- Akademija za glasbo Nauka, obrazovanje i identitet 62,122 49,698 87.0","naziv-projekta":"Podsticanje muzi\u010dke kreativnosti u procesima muzi\u010dkog obrazovanju","akronim-projekta":"MCE","rukovodilac-projekta":"Dr Vedrana Markovi\u0107","patrnerske-institucije":"Univerzitet u Ljubljani- Akademija za glasbo","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet\n\n","ukupan-budzet-projekta":"62.122","trazeni-grant-od-mna":49.698,"srednja-ocjena":87},"item7":{"redni-broj":8,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Institut za biologiju mora","naziv-projekta":"Mikroalge kao osnova budu\u0107eg odr\u017eivog razvoja akvakulture ","akronim-projekta":"FOOD4FUTURE","rukovodilac-projekta":"Dr Dragana Drakulovi\u0107","patrnerske-institucije":"Univerzitet u Novom Sadu, Institut za prehrambene tehnologije Poljoprivreda i proizvodnja hrane","tematski-prioritet":"Poljoprivreda i proizvodnja hrane\n","ukupan-budzet-projekta":"94.711","trazeni-grant-od-mna":75.769,"srednja-ocjena":87},"item8":{"redni-broj":9,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Prirodno-matemati\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Unapredjenje nastave fizike sa stanovi\u0161ta klju\u010dnih kompetencija","akronim-projekta":"UNFSKK","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Mira Vu\u010delji\u0107 ","patrnerske-institucije":"Prirodno-matemati\u010dki fakultet u Ni\u0161u","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":"112.613","trazeni-grant-od-mna":90.09,"srednja-ocjena":86.5},"item9":{"redni-broj":10,"institucija-podnosilac-prijave":"Zavod za statistiku CGMONSTAT","naziv-projekta":"Realizacija me\u0111unarodnog istra\u017eivanja \"Generations and Gender u Crnoj Gori\" ","akronim-projekta":"GGS MNE","rukovodilac-projekta":"dr Gordana Radojevi\u0107 ","patrnerske-institucije":"1.Institut za strate\u0161ke studije i prognoze 2. Ekonomski fakultet Zagreb, Centar za longitudinalne populacijske studije","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":"90","trazeni-grant-od-mna":72,"srednja-ocjena":86},"item10":{"redni-broj":11,"institucija-podnosilac-prijave":" Klini\u010dki centar Crne Gore ","naziv-projekta":"Validacija instrumenta za procjenu rizika za ponavljanje porodi\u010dnog nasilja","akronim-projekta":"DVRT -VS","rukovodilac-projekta":"Dr Nemanja Radojevi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Univerzitet u Harvardu-\"Takemi program\" 2.UNIVERISTAT KLINIKUM ESSEN 3. Institut za javno zdravlje Crne Gore","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":"54","trazeni-grant-od-mna":43.2,"srednja-ocjena":85},"item11":{"redni-broj":12,"institucija-podnosilac-prijave":"Univerzitet Mediteran -Fakultet za informacione tehnologije","naziv-projekta":"Napredni sistemi za pra\u0107enje atmosferskih pra\u017enjenja","akronim-projekta":"ASM@D","rukovodilac-projekta":"Prof.dr Adis Balota","patrnerske-institucije":"1.Univerzitet u Sarajevu - ETF 2.Sveu\u010dili\u0161te u Zagrebu - FER ","tematski-prioritet":"Energija","ukupan-budzet-projekta":"106.92","trazeni-grant-od-mna":85.15,"srednja-ocjena":84.5},"item12":{"redni-broj":13,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Fakultet dramskih umjetnosti","naziv-projekta":"Politike medijske pismenosti u funkciji razvoja crnogorskog kulturnog identiteta","akronim-projekta":"Polimedia.id","rukovodilac-projekta":"Doc. dr Vuk Vukovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu 2.Filmski centar Crne Gore 3.SEAGULL ENTERTAINMENT D.O.O","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":"117.465","trazeni-grant-od-mna":90.51,"srednja-ocjena":84.5},"item13":{"redni-broj":14,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Gra\u0111evinski fakultet ","naziv-projekta":"Razvijanje hibridnog sistema zasnovanog na FRP materijalima za seizmi\u010dko oja\u010danje AB \u010dvorova stub-greda","akronim-projekta":"SEISMORF","rukovodilac-projekta":"Dr Jelena Pejovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.INTERBAU srl 2.Institut za gra\u0111evinarstvo","tematski-prioritet":"Novi materijali, proizvodi i usluge ","ukupan-budzet-projekta":"105.81","trazeni-grant-od-mna":84.575,"srednja-ocjena":84.3},"item14":{"redni-broj":15,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Elektrotehni\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Upotreba sistema za skladi\u0161tenje elektri\u010dne energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore: uticaj na tehni\u010dke karakteristike sistema i analiza ekonomske opravdanosti","akronim-projekta":"MONENBAT","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Sa\u0161a Mujovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.University of Manchester - School of Electrical and Electronic Engineering 2.Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehni\u010dkih nauka 3.Univerzitet u Tuzli - Fakultet elektrotehnike Tuzla 4.Univerzitet Crne Gore \u2013 Ekonomski fakultet Podgorica","tematski-prioritet":"Energija","ukupan-budzet-projekta":"100","trazeni-grant-od-mna":80,"srednja-ocjena":84},"item15":{"redni-broj":16,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Prirodno-matemati\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Biolo\u0161ki aktivne molekule iz morskih organizama i inovativni putevi za otkri\u0107e lijekova","akronim-projekta":"BioMare","rukovodilac-projekta":"dr Svetlana Perovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Institut za biologiju mora- Kotor 2.Metaloru\u0161ko tehnolo\u0161ki fakultet , Univerzitet Crne Gore 3.Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu 4.Institut Ru\u0111er Bo\u0161kovi\u0107, Zagreb","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":"97.444","trazeni-grant-od-mna":77.645,"srednja-ocjena":84},"item16":{"redni-broj":17,"institucija-podnosilac-prijave":"Institut ,,Dr Simo Milo\u0161evi\u0107\u2019\u2019 Igalo","naziv-projekta":"NOVI NANOMATERIJALI KAO NOSIOCI BIOLO\u0160KI AKTIVNIH JEDINJENJA IZ CRNOGORSKIH RESURSA","akronim-projekta":"NANOBACME","rukovodilac-projekta":"Doc. dr Snezana Pantovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Institut za javno zdravlje Crne Gore 2.UCG - Medicinski fakultet 3.UCG - Prirodno-matemati\u010dki fakultet","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":"98.592","trazeni-grant-od-mna":49.172,"srednja-ocjena":83.5},"item17":{"redni-broj":18,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Institut \u2013 Centar izvrsnosti za istra\u017eivanja i inovacije","naziv-projekta":"Compressive sensing u obradi podataka za globalne sisteme nadzora i detekcije","akronim-projekta":"COSSENS-GLOBE","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Irena Orovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Sveu\u010dili\u0161te u Splitu Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje 2.Univerzitet Minesota, Odsjek za elektrotehniku i ra\u010dunarstvo 3.Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 4.Norve\u0161ki univerzitet za nauku i tehnologiju - NTNU","tematski-prioritet":"Informacionokomunikacione tehnologije","ukupan-budzet-projekta":"127.881","trazeni-grant-od-mna":102.381,"srednja-ocjena":83},"item18":{"redni-broj":19,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Prirodno-matemati\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Novi kvantni materijali za nanotehnologije ","akronim-projekta":"NOQUMNANO","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Jovan Mirkovi\u0107 ","patrnerske-institucije":"Institut Jo\u017eef \u0160tefan - Centar za nanotehnologiju Novi materijali, proizvodi i usluge","tematski-prioritet":"Novi materijali, proizvodi i usluge \n","ukupan-budzet-projekta":"159.454","trazeni-grant-od-mna":127.565,"srednja-ocjena":83},"item19":{"redni-broj":20,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Elektrotehni\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Napredni monitoring stanja elektri\u010dnih ma\u0161ina kori\u0161\u0107enjem metoda ma\u0161inskog u\u010denja","akronim-projekta":"MOSTEM","rukovodilac-projekta":"prof. dr Slobodan \u0110ukanovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.University of Manchester - School of Electrical and Electronic Engineering","tematski-prioritet":"Energija","ukupan-budzet-projekta":"64.9","trazeni-grant-od-mna":51.9,"srednja-ocjena":82.5},"item20":{"redni-broj":21,"institucija-podnosilac-prijave":"Institut za strate\u0161ke studije i projekcije","naziv-projekta":"Razvoj mikrosimulacionog modela poreza i socijalnih davanja kao instrumenta za vo\u0111enje empirijski zasnovane i socijalno odgovorne ekonomske politike","akronim-projekta":"MNEMOD","rukovodilac-projekta":"dr Jadranka Kalu\u0111erovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 2.Zavod za statistiku Crne Gore, MONSTAT 3.Fondacija za razvoj ekonomske nauke","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":"86.299","trazeni-grant-od-mna":69.052,"srednja-ocjena":82.5},"item21":{"redni-broj":22,"institucija-podnosilac-prijave":"22 UCG - Prirodno-matemati\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Razvoj analize, topologije i vjerovatnoce na mnogostrukostima u cilju primjene","akronim-projekta":"ATAPM","rukovodilac-projekta":"Prof. dr David Kalaj","patrnerske-institucije":"1.Matemati\u010dki Fakulet, Universitet u Be\u010du","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":"93.641","trazeni-grant-od-mna":74.913,"srednja-ocjena":82.5},"item22":{"redni-broj":23,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Prirodno-matemati\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Ekologija, potencijal i biodiverzitet \u0161uma Pinus heldreichii i Pinus peuce ","akronim-projekta":"PinFor","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Danka Cakovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Prirodnja\u010dki muzej Crne Gore 2.Global Change Research Institute CAS","tematski-prioritet":"Odr\u017eivi razvoj i turizam ","ukupan-budzet-projekta":"96.498","trazeni-grant-od-mna":77.198,"srednja-ocjena":82.5},"item23":{"redni-broj":24,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Ma\u0161inski fakultet","naziv-projekta":" RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA PROCESA FRICTION STIR WELDING","akronim-projekta":"RIM FSW","rukovodilac-projekta":"Doc. dr Nikola \u0160ibali\u0107","patrnerske-institucije":"1.Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehni\u010dkih nauka 2.UCG - Metalur\u0161ko-tehnolo\u0161ki fakultet","tematski-prioritet":"Novi materijali, proizvodi i usluge \nturizam ","ukupan-budzet-projekta":"127.938","trazeni-grant-od-mna":102.351,"srednja-ocjena":82.5},"item24":{"redni-broj":25,"institucija-podnosilac-prijave":"13. jul Planta\u017ee\u201c a.d. ","naziv-projekta":"Krsta\u010d, \u017di\u017eak, autohtone sorte vinove loze, kvalitet gro\u017e\u0111a i vina, bijelo vino, aromati\u010dne materije, konkurentnost","akronim-projekta":"NOVIS","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Vesna Mara\u0161","patrnerske-institucije":"1.Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane I ekologiju; Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora 2.Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu \u2013Srbija","tematski-prioritet":"Poljoprivreda i proizvodnja hrane","ukupan-budzet-projekta":"198.6","trazeni-grant-od-mna":125.8,"srednja-ocjena":82},"item25":{"redni-broj":26,"institucija-podnosilac-prijave":"Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore","naziv-projekta":"Sinteza, fizi\u010dko-hemijska karakterizacija novosintetizovanih kompleksnih jedinjenja njihova bilo\u0161ka aktivnost i potencijalna primjena u medicini, farmaciji i poljoprivredi","akronim-projekta":"Kommedpo","rukovodilac-projekta":"Prof.dr \u017deljko Ja\u0107imovi\u0107","patrnerske-institucije":"1. UCG - Metalur\u0161ko-tehnolo\u0161ki fakultet 2. UCG - Biotehni\u010dki fakultet 3.UCG - Prirodno-matemati\u010dki fakultet 4.Univerzitet Novi Sad, Prirodno-matemati\u010dki fakultet","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":"100","trazeni-grant-od-mna":80,"srednja-ocjena":81},"item26":{"redni-broj":27,"institucija-podnosilac-prijave":"27 UDG - Fakultet za politehniku Kineti\u010dke odr\u017eive fasade \u2013 Vjetrogeneratorske modularne","naziv-projekta":"Vjetrogeneratorske modularne strukture (Kinetic wind skin- KWS)","akronim-projekta":"CABS WTG KWS","rukovodilac-projekta":" Dr.sc. Nikola Markovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehni\u010dkih nauka","tematski-prioritet":"Energija ","ukupan-budzet-projekta":"116","trazeni-grant-od-mna":92.2,"srednja-ocjena":80.5}}