1 UCG - Istorijski institut Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope CLIO MAP dr Radoslav Raspopović 1.UCG-Arhitektonski fakultet2.UCG-Filozofski fakultet3.Varšavski univerzitet4.Univerzitet Sapienca, Rim5.Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet6.Identity & promotion Nauka, obrazovanje i identitet 122.975 98.27 96.5 2 Institut za javno zdravlje Crne Gore Procjena zdravstvenog rizika u opštini Pljevlja na osnovu podataka dobijenih iz humanog biomonitoringa PROPHUB Doc dr Dijana Đurović Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet Medicina i zdravlje ljudi 124.84 98.34 96 3 UCG - Elektrotehnički fakultet Unapredenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna IMEI Prof. dr Gojko Joksimović 1.Department of Engineering and Architecture (DIA)2.University of Trieste (UoT), Italy Energija 78.987 63.189 94.5 4 UCG - Medicinski fakultet Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori DEMONSTRATE Prof. dr Miodrag Radunović 1. Klinički Centar Crne Gore 2. Institut zabiomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije (IBIOM) Medicina i zdravlje ljudi 99.538 82.948 94 5 Fakultet za crnogorski jezik i književnost Nove perspektive humanističkih nauka NPHN prof. dr Adnan Čirgić 1. Bild Studio d.o.o. Nauka, obrazovanje i identitet 120.051 96.041 94 6 UCG - Filozofski fakultet Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori. SKIDPUCG Prof. dr Saša Milić 1.Univerzitet u Zagrebu - Filozofski fakultet2.Institut za društvena istraživanja 3.JPU “Bambi” Nauka, obrazovanje i identitet 129.261 101.261 93.5 7 UDG - Humanističke studije Evropa i Crna Gora-Transformacija crnogorskog društva u procesu evropeizacije Zapadnog Balkana EUCGZB Akademik Đorđije Borozan Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka Nauka, obrazovanje i identitet 116.2 91.8 93 8 Klinički centar Crne Gore Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori PJSRSPPCG Prof. dr Mira Samardžić 1.CETI – Centar za ekotoksikološka ispitivanja 2.CALIMS, Agencija za ljekove medicinska sredstva Crne Gore Medicina i zdravlje ljudi 109.932 87.326 92.5 9 UDG - Fakultet za Informacione sisteme i tehnologije Vještačka inteligacija za podršku konceptu person-centred care uneurohirurgiji AI4NeuroPCC Prof.dr Ramo Šendelj 1.Klinički centar Crne Gore 2.UDG- Humanističke studije3.Kaunas Faculty Vilnias University of Lithuania Informaciono-komunikacione tehnologije 159.881 129.001 92 10 UCG - Prirodno-matematički fakultet DNK barkod referentna biblioteka kao alat za odživo upravljanje ugroženim slatkovodnim ekosistemima u slivo Skadarskog jezera DNA-Eco Prof. dr Vladimir Pešić 1.Fakultet za Biologiju i Zaštitu Životne Sredine, Univerzitet u Lođ-u 2. UCG - Metalurško - tehnološki Fakultet Održivi razvoj i turizam 100.095 80.085 91.5 11 UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Digitalna transformacija poljoprivredne proizvodnje i lanca snabdijevanja hranom u Crnoj Gori DIPOL Doc. dr Tomo Popović 1. Dunavnet d.o.o Novi Sad Informaciono-komunikacione tehnologije 122.073 97.309 91 12 UCG - Institut za biologiju mora Skrining HEmijskih indikatora i moLekuLarnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u MEDicini i farmakologiji ShellMED Dr Danijela Joksimović 1.CETI – Centar za ekotoksikološka ispitivanja 2.Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija 3.Institut za elektronske i senzorske materijale, Tehnički Univerzitet u Bergakademie Freiberg, Njemačka Medicina i zdravlje ljudi 78.194 62.555 91 13 UDG - Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Osnivanje centra za procjenu autentičnosti meda MedExLab Dr Dragica Bojović 1.Konfederacija pčelarskih organizacija Crne Gore 2. BioSens Institut - Srbija Poljoprivreda i proizvodnja hrane 104.293 83.243 91 14 UCG - Muzička akademija Muzičko nasljeđe Crne Gore – muzičke prakse I njihovi potencijali MusiH vanr. prof. Bojan Martinović 1. Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija 2. Univerzitet u Opolama, Teološki fakultet3.Univerzitet u Montkleru Nauka, obrazovanje i identitet 107.802 87.241 90.5 15 UCG - Filozofski Fakultet Jačanje akademskog integriteta - inerdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju SAI Prof. dr Sanja Pekovic 1. International Institute for Research and Action onAcademic Fraud and Plagiarism-Univerzitet u Ženevi2. Ecole Polytechnique Nauka, obrazovanje i identitet 127.4 101.527 90