{"item0":{"redni-broj":1,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Istorijski institut","naziv-projekta":"Crna Gora na politi\u010dkoj i kulturnoj mapi Evrope","akronim-projekta":"CLIO MAP","rukovodilac-projekta":"dr Radoslav Raspopovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.UCG-Arhitektonski fakultet2.UCG-Filozofski fakultet3.Var\u0161avski univerzitet4.Univerzitet Sapienca, Rim5.Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet6.Identity & promotion","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":122.975,"trazeni-grant-od-mna":98.27,"srednja-ocjena":96.5},"item1":{"redni-broj":2,"institucija-podnosilac-prijave":"Institut za javno zdravlje Crne Gore","naziv-projekta":"Procjena zdravstvenog rizika u op\u0161tini Pljevlja na osnovu podataka dobijenih iz humanog biomonitoringa","akronim-projekta":"PROPHUB","rukovodilac-projekta":"Doc dr Dijana \u0110urovi\u0107","patrnerske-institucije":"Univerzitet u Beogradu \u2013 Farmaceutski fakultet","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":124.84,"trazeni-grant-od-mna":98.34,"srednja-ocjena":96},"item2":{"redni-broj":3,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Elektrotehni\u010dki fakultet","naziv-projekta":"Unapredenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim re\u0161enjem elektromagnetskog dizajna","akronim-projekta":"IMEI","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Gojko Joksimovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Department of Engineering and Architecture (DIA)2.University of Trieste (UoT), Italy","tematski-prioritet":"Energija","ukupan-budzet-projekta":78.987,"trazeni-grant-od-mna":63.189,"srednja-ocjena":94.5},"item3":{"redni-broj":4,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Medicinski fakultet","naziv-projekta":"Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori","akronim-projekta":"DEMONSTRATE","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Miodrag Radunovi\u0107","patrnerske-institucije":"1. Klini\u010dki Centar Crne Gore 2. Institut zabiomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije (IBIOM)","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":99.538,"trazeni-grant-od-mna":82.948,"srednja-ocjena":94},"item4":{"redni-broj":5,"institucija-podnosilac-prijave":"Fakultet za crnogorski jezik i knji\u017eevnost","naziv-projekta":"Nove perspektive humanisti\u010dkih nauka","akronim-projekta":"NPHN","rukovodilac-projekta":"prof. dr Adnan \u010cirgi\u0107","patrnerske-institucije":"1. Bild Studio d.o.o.","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":120.051,"trazeni-grant-od-mna":96.041,"srednja-ocjena":94},"item5":{"redni-broj":6,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Filozofski fakultet","naziv-projekta":"Socio-kulturni identiteti djece na pred\u0161kolskom uzrastu u Crnoj Gori.","akronim-projekta":"SKIDPUCG","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Sa\u0161a Mili\u0107","patrnerske-institucije":"1.Univerzitet u Zagrebu - Filozofski fakultet2.Institut za dru\u0161tvena istra\u017eivanja 3.JPU \u201cBambi\u201d","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":129.261,"trazeni-grant-od-mna":101.261,"srednja-ocjena":93.5},"item6":{"redni-broj":7,"institucija-podnosilac-prijave":"UDG - Humanisti\u010dke studije","naziv-projekta":"Evropa i Crna Gora-Transformacija crnogorskog dru\u0161tva u procesu evropeizacije Zapadnog Balkana","akronim-projekta":"EUCGZB","rukovodilac-projekta":"Akademik \u0110or\u0111ije Borozan","patrnerske-institucije":"Univerzitet u Beogradu - Fakultet politi\u010dkih nauka","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":116.2,"trazeni-grant-od-mna":91.8,"srednja-ocjena":93},"item7":{"redni-broj":8,"institucija-podnosilac-prijave":"Klini\u010dki centar Crne Gore","naziv-projekta":"Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori","akronim-projekta":"PJSRSPPCG","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Mira Samard\u017ei\u0107","patrnerske-institucije":"1.CETI \u2013 Centar za ekotoksikolo\u0161ka ispitivanja 2.CALIMS, Agencija za ljekove medicinska sredstva Crne Gore","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":109.932,"trazeni-grant-od-mna":87.326,"srednja-ocjena":92.5},"item8":{"redni-broj":9,"institucija-podnosilac-prijave":"UDG - Fakultet za Informacione sisteme i tehnologije","naziv-projekta":"Vje\u0161ta\u010dka inteligacija za podr\u0161ku konceptu person-centred care uneurohirurgiji","akronim-projekta":"AI4NeuroPCC","rukovodilac-projekta":"Prof.dr Ramo \u0160endelj","patrnerske-institucije":"1.Klini\u010dki centar Crne Gore 2.UDG- Humanisti\u010dke studije3.Kaunas Faculty Vilnias University of Lithuania","tematski-prioritet":"Informaciono-komunikacione tehnologije","ukupan-budzet-projekta":159.881,"trazeni-grant-od-mna":129.001,"srednja-ocjena":92},"item9":{"redni-broj":10,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Prirodno-matemati\u010dki fakultet","naziv-projekta":"DNK barkod referentna biblioteka kao alat za od\u017eivo upravljanje ugro\u017eenim slatkovodnim ekosistemima u slivo Skadarskog jezera","akronim-projekta":"DNA-Eco","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Vladimir Pe\u0161i\u0107","patrnerske-institucije":"1.Fakultet za Biologiju i Za\u0161titu \u017divotne Sredine, Univerzitet u Lo\u0111-u 2. UCG - Metalur\u0161ko - tehnolo\u0161ki Fakultet","tematski-prioritet":"Odr\u017eivi razvoj i turizam","ukupan-budzet-projekta":100.095,"trazeni-grant-od-mna":80.085,"srednja-ocjena":91.5},"item10":{"redni-broj":11,"institucija-podnosilac-prijave":"UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije","naziv-projekta":"Digitalna transformacija poljoprivredne proizvodnje i lanca snabdijevanja hranom u Crnoj Gori","akronim-projekta":"DIPOL","rukovodilac-projekta":"Doc. dr Tomo Popovi\u0107","patrnerske-institucije":"1. Dunavnet d.o.o Novi Sad","tematski-prioritet":"Informaciono-komunikacione tehnologije","ukupan-budzet-projekta":122.073,"trazeni-grant-od-mna":97.309,"srednja-ocjena":91},"item11":{"redni-broj":12,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Institut za biologiju mora","naziv-projekta":"Skrining HEmijskih indikatora i moLekuLarnih biomarkera u morskim \u0161koljkama i ribama sa primjenom u MEDicini i farmakologiji","akronim-projekta":"ShellMED","rukovodilac-projekta":"Dr Danijela Joksimovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.CETI \u2013 Centar za ekotoksikolo\u0161ka ispitivanja 2.Biolo\u0161ki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija 3.Institut za elektronske i senzorske materijale, Tehni\u010dki Univerzitet u Bergakademie Freiberg, Njema\u010dka","tematski-prioritet":"Medicina i zdravlje ljudi","ukupan-budzet-projekta":78.194,"trazeni-grant-od-mna":62.555,"srednja-ocjena":91},"item12":{"redni-broj":13,"institucija-podnosilac-prijave":"UDG - Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju","naziv-projekta":"Osnivanje centra za procjenu autenti\u010dnosti meda","akronim-projekta":"MedExLab","rukovodilac-projekta":"Dr Dragica Bojovi\u0107","patrnerske-institucije":"1.Konfederacija p\u010delarskih organizacija Crne Gore 2. BioSens Institut - Srbija","tematski-prioritet":"Poljoprivreda i proizvodnja hrane","ukupan-budzet-projekta":104.293,"trazeni-grant-od-mna":83.243,"srednja-ocjena":91},"item13":{"redni-broj":14,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Muzi\u010dka akademija","naziv-projekta":"Muzi\u010dko naslje\u0111e Crne Gore \u2013 muzi\u010dke prakse I njihovi potencijali","akronim-projekta":"MusiH","rukovodilac-projekta":"vanr. prof. Bojan Martinovi\u0107","patrnerske-institucije":"1. Univerzitet u Sarajevu, Muzi\u010dka akademija 2. Univerzitet u Opolama, Teolo\u0161ki fakultet3.Univerzitet u Montkleru","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":107.802,"trazeni-grant-od-mna":87.241,"srednja-ocjena":90.5},"item14":{"redni-broj":15,"institucija-podnosilac-prijave":"UCG - Filozofski Fakultet","naziv-projekta":"Ja\u010danje akademskog integriteta - inerdisciplinarni istra\u017eiva\u010dki pristup eti\u010dkom pona\u0161anju u visokom obrazovanju","akronim-projekta":"SAI","rukovodilac-projekta":"Prof. dr Sanja Pekovic","patrnerske-institucije":"1. International Institute for Research and Action onAcademic Fraud and Plagiarism-Univerzitet u \u017denevi2. Ecole Polytechnique","tematski-prioritet":"Nauka, obrazovanje i identitet","ukupan-budzet-projekta":127.4,"trazeni-grant-od-mna":101.527,"srednja-ocjena":90}}