{"item0":{"redni-broj":"1","naziv-regulisane-profesije":"Babica\/babica zdravstveni\/medicinski tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item1":{"redni-broj":"2","naziv-regulisane-profesije":"Biohemi\u010dar-specijalista","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item2":{"redni-broj":"3","naziv-regulisane-profesije":"Klini\u010dki psiholog","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item3":{"redni-broj":"4","naziv-regulisane-profesije":"Doktor stomatologije - specijalista","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item4":{"redni-broj":"5","naziv-regulisane-profesije":"Doktor stomatologije","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item5":{"redni-broj":"6","naziv-regulisane-profesije":"Doktor medicine - specijalista","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item6":{"redni-broj":"7","naziv-regulisane-profesije":"Doktor farmacije - specijalista","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item7":{"redni-broj":"8","naziv-regulisane-profesije":"Doktor farmacije","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item8":{"redni-broj":"9","naziv-regulisane-profesije":"Medicinski zdravstveni tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item9":{"redni-broj":"10","naziv-regulisane-profesije":"Mikrobiolog specijalista","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item10":{"redni-broj":"11","naziv-regulisane-profesije":"Medicinska sestra","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item11":{"redni-broj":"12","naziv-regulisane-profesije":"Farmaceutski tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item12":{"redni-broj":"13","naziv-regulisane-profesije":"Fizioterapeut - Fiziotarapeut\/zdravstveni tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo zdravlja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zdravstvenoj za\u0161titi (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 3\/16, 39\/16, 2\/17 i 44\/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 25\/10), Pravilnik o specijalizacijama (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 17\/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (\u201eSlu\u017ebeni lista CG\u201c, broj 22\/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i na\u010dinu vrednovanja svih oblika stru\u010dnog usavr\u0161avanja (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, broj 31\/06), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, du\u017eini trajanja, na\u010dinu obavljanja pripravni\u010dkog sta\u017ea, polaganju stru\u010dnog ispita, planu i programu prakti\u010dnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c br.13\/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Eti\u010dki kodeks komora"},"item13":{"redni-broj":"14","naziv-regulisane-profesije":"\u010cuvar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo unutra\u0161njih poslova","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi lica i imovine (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 43\/18)"},"item14":{"redni-broj":"15","naziv-regulisane-profesije":"Detektiv","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo unutra\u0161njih poslova","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o detektivskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 29\/05 i \"Slu\u017ebeni list CG\", broj 61\/11 )"},"item15":{"redni-broj":"16","naziv-regulisane-profesije":"Pratilac vrijednosti","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo unutra\u0161njih poslova","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi lica i imovine (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 43\/18)"},"item16":{"redni-broj":"17","naziv-regulisane-profesije":"Tjelohranitelj","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo unutra\u0161njih poslova","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi lica i imovine (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 43\/18)"},"item17":{"redni-broj":"18","naziv-regulisane-profesije":"Za\u0161titar lica i imovine","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo unutra\u0161njih poslova","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi lica i imovine (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 43\/18)"},"item18":{"redni-broj":"19","naziv-regulisane-profesije":"Za\u0161titar tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo unutra\u0161njih poslova","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi lica i imovine (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 43\/18)"},"item19":{"redni-broj":"20","naziv-regulisane-profesije":"Socijalni radnik u ustanovama socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo rada i socijalnog rada","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Op\u0161ti zakon o obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02, 31\/05 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/11, 36\/13, 39\/13 i 47\/17), Zakon o pred\u0161kolskom vaspitanju i obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 80\/10, 40\/16 i 47\/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o gimnaziji (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 80\/04 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10 i 47\/17)"},"item20":{"redni-broj":"21","naziv-regulisane-profesije":"Stru\u010dni radnici u ustanovama socijalne i dje\u010dje za\u0161tite","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo rada i socijalnog rada","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Op\u0161ti zakon o obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02, 31\/05 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/11, 36\/13, 39\/13 i 47\/17), Zakon o pred\u0161kolskom vaspitanju i obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 80\/10, 40\/16 i 47\/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o gimnaziji (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 80\/04 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10 i 47\/17)"},"item21":{"redni-broj":"22","naziv-regulisane-profesije":"Bibliotekar u obrazovno -vaspitnoj ustanovi","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo prosvjete","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Op\u0161ti zakon o obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02, 31\/05 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/11, 36\/13, 39\/13 i 47\/17), Zakon o pred\u0161kolskom vaspitanju i obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 80\/10, 40\/16 i 47\/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o gimnaziji (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 80\/04 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom osposobljavanju lica sa ste\u010denim visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\", broj 38\/12), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, na\u010dinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomo\u0107niku direktora obrazovno vaspitne ustanove (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 23\/14), Pravilnik o polaganju stru\u010dnog ispita nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c , br. 67\/03 i \u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 17\/14 i 17\/15), Pravilnik o pripravni\u010dkom sta\u017eu nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\", broj 68\/03), Pravilnik o na\u010dinu sprovo\u0111enja probnog rada nastavnika (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 21\/03)"},"item22":{"redni-broj":"23","naziv-regulisane-profesije":"Defektolog u obrazovno -vaspitnoj ustanovi","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo prosvjete","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Op\u0161ti zakon o obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02, 31\/05 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/11, 36\/13, 39\/13 i 47\/17), Zakon o pred\u0161kolskom vaspitanju i obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 80\/10, 40\/16 i 47\/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o gimnaziji (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 80\/04 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom osposobljavanju lica sa ste\u010denim visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\", broj 38\/12), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, na\u010dinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomo\u0107niku direktora obrazovno vaspitne ustanove (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 23\/14), Pravilnik o polaganju stru\u010dnog ispita nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c , br. 67\/03 i \u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 17\/14 i 17\/15), Pravilnik o pripravni\u010dkom sta\u017eu nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\", broj 68\/03), Pravilnik o na\u010dinu sprovo\u0111enja probnog rada nastavnika (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 21\/03)"},"item23":{"redni-broj":"24","naziv-regulisane-profesije":"Nastavnik u osnovnoj \u0161koli, srednjoj \u0161koli i resursnom centru","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo prosvjete","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Op\u0161ti zakon o obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02, 31\/05 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/11, 36\/13, 39\/13 i 47\/17), Zakon o pred\u0161kolskom vaspitanju i obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 80\/10, 40\/16 i 47\/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o gimnaziji (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 80\/04 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom osposobljavanju lica sa ste\u010denim visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\", broj 38\/12), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, na\u010dinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomo\u0107niku direktora obrazovno vaspitne ustanove (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 23\/14), Pravilnik o polaganju stru\u010dnog ispita nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c , br. 67\/03 i \u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 17\/14 i 17\/15), Pravilnik o pripravni\u010dkom sta\u017eu nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\", broj 68\/03), Pravilnik o na\u010dinu sprovo\u0111enja probnog rada nastavnika (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 21\/03)"},"item24":{"redni-broj":"25","naziv-regulisane-profesije":"Pedagog u obrazovno -vaspitnoj ustanovi","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo prosvjete","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Op\u0161ti zakon o obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02, 31\/05 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/11, 36\/13, 39\/13 i 47\/17), Zakon o pred\u0161kolskom vaspitanju i obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 80\/10, 40\/16 i 47\/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o gimnaziji (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 80\/04 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom osposobljavanju lica sa ste\u010denim visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\", broj 38\/12), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, na\u010dinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomo\u0107niku direktora obrazovno vaspitne ustanove (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 23\/14), Pravilnik o polaganju stru\u010dnog ispita nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c , br. 67\/03 i \u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 17\/14 i 17\/15), Pravilnik o pripravni\u010dkom sta\u017eu nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\", broj 68\/03), Pravilnik o na\u010dinu sprovo\u0111enja probnog rada nastavnika (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 21\/03)"},"item25":{"redni-broj":"26","naziv-regulisane-profesije":"Psihilog u obrazovno -vaspitnoj ustanovi","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo prosvjete","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Op\u0161ti zakon o obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02, 31\/05 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/11, 36\/13, 39\/13 i 47\/17), Zakon o pred\u0161kolskom vaspitanju i obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 80\/10, 40\/16 i 47\/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o gimnaziji (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 80\/04 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom osposobljavanju lica sa ste\u010denim visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\", broj 38\/12), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, na\u010dinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomo\u0107niku direktora obrazovno vaspitne ustanove (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 23\/14), Pravilnik o polaganju stru\u010dnog ispita nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c , br. 67\/03 i \u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 17\/14 i 17\/15), Pravilnik o pripravni\u010dkom sta\u017eu nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\", broj 68\/03), Pravilnik o na\u010dinu sprovo\u0111enja probnog rada nastavnika (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 21\/03)"},"item26":{"redni-broj":"27","naziv-regulisane-profesije":"Vaspita\u010d u pred\u0161kolskoj ustanovi , osnovnoj \u0161koli i resursnom centru","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo prosvjete","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Op\u0161ti zakon o obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02, 31\/05 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/11, 36\/13, 39\/13 i 47\/17), Zakon o pred\u0161kolskom vaspitanju i obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 80\/10, 40\/16 i 47\/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o gimnaziji (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom obrazovanju (\"Slu\u017ebeni list RCG\", br. 64\/02 i 49\/07 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10, 39\/13 i 47\/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 80\/04 i \"Slu\u017ebeni list CG\", br. 45\/10 i 47\/17), Zakon o stru\u010dnom osposobljavanju lica sa ste\u010denim visokim obrazovanjem (\u201eSlu\u017ebeni list CG\", broj 38\/12), Pravilnik o bli\u017eim uslovima, na\u010dinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomo\u0107niku direktora obrazovno vaspitne ustanove (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 23\/14), Pravilnik o polaganju stru\u010dnog ispita nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c , br. 67\/03 i \u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 17\/14 i 17\/15), Pravilnik o pripravni\u010dkom sta\u017eu nastavnika (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\", broj 68\/03), Pravilnik o na\u010dinu sprovo\u0111enja probnog rada nastavnika (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 21\/03)"},"item27":{"redni-broj":"28","naziv-regulisane-profesije":"Advokati","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo pravde","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o advokaturi (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 79\/06 i \"Slu\u017ebeni list CG\", broj 22\/17), Statut Advokatske komore Crne Gore (\"Slu\u017ebeni list RCG\" br.34\/05 i 50\/07, \"Slu\u017ebeni list CG\" br. 60\/13 i 79\/15)"},"item28":{"redni-broj":"29","naziv-regulisane-profesije":"Sudski vje\u0161taci","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo pravde","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o sudskim vje\u0161tacima (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/16), Pravilnik o na\u010dinu i programu provjere stru\u010dnog znanja i prakti\u010dnog iskustva za odre\u0111enu oblast vje\u0161ta\u010denja (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 8\/17), Pravilnik o sadr\u017eaju i obrascu legitimacije sudskih vje\u0161taka (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 72\/16), Pravilnik o sadr\u017eaju i obrascu registra sudskih vje\u0161taka i registra pravnih lica za vr\u0161enje vje\u0161ta\u010denja (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 72\/16);"},"item29":{"redni-broj":"30","naziv-regulisane-profesije":"Tuma\u010di","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo pravde","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o tuma\u010dima (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 52\/16), Pravilnik o na\u010dinu i programu polaganja ispita za tuma\u010da i obrascima \u0161tambilja i evidencije izvr\u0161enih prevoda i ovjera prevoda tuma\u010da (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 74\/16 i 28\/17);"},"item30":{"redni-broj":"31","naziv-regulisane-profesije":"Javni izvr\u0161itelj","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo pravde","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o javnim izvr\u0161iteljima (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 61\/11 i 22\/17), Pravilnik o radu javnih izvr\u0161itelja (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 42\/12 i 66\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja ispita za javne izvr\u0161itelje (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 51\/12, 61\/17 i 67\/17), Pravilnik o obliku i sadr\u017eaju slu\u017ebene legitimacije javnog izvr\u0161itelja i zamjenika javnog izvr\u0161itelja (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 16\/12 i 19\/12), Pravilnik o broju mjesta i slu\u017ebenim sjedi\u0161tima javnih izvr\u0161itelja (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/12)"},"item31":{"redni-broj":"32","naziv-regulisane-profesije":"Lovo\u010duvar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o divlja\u010di i lovstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 52\/08 i 48\/15), Pravilnik o uniformi, slu\u017ebenom naoru\u017eanju i legitimaciji lovo\u010duvara (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 14\/09 i 14\/16), Pravilnik o slu\u017ebi \u010duvanja lovi\u0161ta (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, br. 30\/09 i 14\/16)"},"item32":{"redni-broj":"33","naziv-regulisane-profesije":"Veterinar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o veterinarstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", br.30\/12, 48\/15, 52\/16 i 43\/18), Pravilnik o bli\u017eim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (Licenca) (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 9\/08), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita za diplomirane veterinare i veterinarske tehni\u010dare (\"Slu\u017ebeni list SRCG\", broj 17\/83)"},"item33":{"redni-broj":"34","naziv-regulisane-profesije":"Planinski vodi\u010d","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o planinskim stazama (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 51\/08 i 53\/11)"},"item34":{"redni-broj":"35","naziv-regulisane-profesije":"Spasioc na ski stazama","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o skijali\u0161tima (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 13\/07, 21\/14 i 44\/17)"},"item35":{"redni-broj":"36","naziv-regulisane-profesije":"Turisti\u010dki animator","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o turizmu i ugostiteljstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 2\/18 i 13\/18)"},"item36":{"redni-broj":"37","naziv-regulisane-profesije":"Turisti\u010dki vodi\u010d","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o turizmu i ugostiteljstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 2\/18 i 13\/18)"},"item37":{"redni-broj":"38","naziv-regulisane-profesije":"Vo\u0111a splava","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o raftingu (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 53\/11 i 53\/16)"},"item38":{"redni-broj":"39","naziv-regulisane-profesije":"Ovla\u0161\u0107eni in\u017eenjer za izradu tehni\u010dke dokumentacije odnosno gra\u0111enja objekta (Navedeno ovla\u0161\u0107enje odnosi se za oblast arhitekture, gra\u0111evinarstva, elektrotehnike i ma\u0161instva) ","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 64\/17, 44\/18 i 63\/18)"},"item39":{"redni-broj":"40","naziv-regulisane-profesije":"Ovla\u0161\u0107eni in\u017eenjer za slo\u017eeni in\u017eenjerski objekat za izradu tehni\u010dke dokumentacije odnosno gra\u0111enja slo\u017eenog in\u017eenjerskog objekta (Navedeno ovla\u0161\u0107enje odnosi se za oblast arhitekture, gra\u0111evinarstva, elektrotehnike i ma\u0161instva) ","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 64\/17, 44\/18 i 63\/18)"},"item40":{"redni-broj":"41","naziv-regulisane-profesije":"Revizor za reviziju tehni\u010dke dokumentacije odnosno stru\u010dnog nadzora nad gra\u0111enjem objekta (Navedeno ovla\u0161\u0107enje odnosi se za oblast arhitekture, gra\u0111evinarstva, elektrotehnike i ma\u0161instva)","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 64\/17, 44\/18 i 63\/18)"},"item41":{"redni-broj":"42","naziv-regulisane-profesije":"Revizor i vr\u0161ilac tehni\u010dkog pregleda za slo\u017eeni in\u017eenjerski objekat (Navedeno ovla\u0161\u0107enje odnosi se za oblast arhitekture, gra\u0111evinarstva, elektrotehnike i ma\u0161instva)","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo odr\u017eivog razvoja i turizma","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 64\/17, 44\/18 i 63\/18)"},"item42":{"redni-broj":"43","naziv-regulisane-profesije":"Poreski savjetnik","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo finansija","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o poreskim savjetnicima (\"Slu\u017ebeni list RCG\", broj 26\/07)"},"item43":{"redni-broj":"44","naziv-regulisane-profesije":"Revizija finansijskih izvje\u0161taja","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo finansija","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o reviziji (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 01\/17), Zakon o ra\u010dunovodstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 52\/16)"},"item44":{"redni-broj":"45","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i arhivist","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o arhivskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item45":{"redni-broj":"46","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i arhivski tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o arhivskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item46":{"redni-broj":"47","naziv-regulisane-profesije":"Arhivist","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o arhivskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item47":{"redni-broj":"48","naziv-regulisane-profesije":"Arhivski savjetnik","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o arhivskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item48":{"redni-broj":"49","naziv-regulisane-profesije":"Arhivski tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o arhivskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item49":{"redni-broj":"50","naziv-regulisane-profesije":"Knji\u017eni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o bibliote\u010dkoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item50":{"redni-broj":"51","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i bibliotekar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o bibliote\u010dkoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item51":{"redni-broj":"52","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i knji\u017eni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o bibliote\u010dkoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item52":{"redni-broj":"53","naziv-regulisane-profesije":"Bibliotekar savjetnik","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o bibliote\u010dkoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item53":{"redni-broj":"54","naziv-regulisane-profesije":"Bibliotekar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o bibliote\u010dkoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item54":{"redni-broj":"55","naziv-regulisane-profesije":"Dokumentacioni tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item55":{"redni-broj":"56","naziv-regulisane-profesije":"Dokumentacioni savjetnik","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item56":{"redni-broj":"57","naziv-regulisane-profesije":"Dokumentarista (u konzervatorskoj djelatnosti)","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item57":{"redni-broj":"58","naziv-regulisane-profesije":"Istra\u017eiva\u010d","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item58":{"redni-broj":"59","naziv-regulisane-profesije":"Istra\u017eiva\u010d savjetnik","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item59":{"redni-broj":"60","naziv-regulisane-profesije":"Laborant","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item60":{"redni-broj":"61","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i dokumentacioni tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item61":{"redni-broj":"62","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i dokumentarista","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item62":{"redni-broj":"63","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i istra\u017eiva\u010d","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item63":{"redni-broj":"64","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i konzervator","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item64":{"redni-broj":"65","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i konzervatorski tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item65":{"redni-broj":"66","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i laborant","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item66":{"redni-broj":"67","naziv-regulisane-profesije":"Konzervator","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item67":{"redni-broj":"68","naziv-regulisane-profesije":"Konzervator savjetnik","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item68":{"redni-broj":"69","naziv-regulisane-profesije":"Konzervator tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o za\u0161titi kulturnih dobara (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 49\/10 i 44\/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item69":{"redni-broj":"70","naziv-regulisane-profesije":"Savjetnik dokumentarista","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item70":{"redni-broj":"71","naziv-regulisane-profesije":"Dokumentarista (u muzejskoj djelatnosti)","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item71":{"redni-broj":"72","naziv-regulisane-profesije":"Fotograf","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item72":{"redni-broj":"73","naziv-regulisane-profesije":"Savjetnik informati\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item73":{"redni-broj":"74","naziv-regulisane-profesije":"Informati\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item74":{"redni-broj":"75","naziv-regulisane-profesije":"Kustos","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item75":{"redni-broj":"76","naziv-regulisane-profesije":"Muzejski pedagog","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item76":{"redni-broj":"77","naziv-regulisane-profesije":"Muzejski savjetnik","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item77":{"redni-broj":"78","naziv-regulisane-profesije":"Muzejski tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item78":{"redni-broj":"79","naziv-regulisane-profesije":"Preparator","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item79":{"redni-broj":"80","naziv-regulisane-profesije":"Savjetnik pedagog","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item80":{"redni-broj":"81","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i dokumentarista","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item81":{"redni-broj":"82","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i fotograf","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item82":{"redni-broj":"83","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i informati\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item83":{"redni-broj":"84","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i kustos","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item84":{"redni-broj":"85","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i muzejski pedagog","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item85":{"redni-broj":"86","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i muzejski tehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item86":{"redni-broj":"87","naziv-regulisane-profesije":"Vi\u0161i preparator","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo kulture","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o muzejskoj djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 49\/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stru\u010dne spreme, programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita i stru\u010dnim zvanjima za vr\u0161enje poslova konzervatorske, muzejske, bibliote\u010dke i arhivske djelatnosti (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 22\/12 i 26\/12)"},"item87":{"redni-broj":"88","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac parnim turbinama","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item88":{"redni-broj":"89","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac hidro turbinama","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item89":{"redni-broj":"90","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac gasnim turbinama","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item90":{"redni-broj":"91","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac kotlovskim postrojenjima","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item91":{"redni-broj":"92","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac centralnim grijanjem i klimatizacijom","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item92":{"redni-broj":"93","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac rashladnim postrojenjima","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item93":{"redni-broj":"94","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac kompresorskim stanicama","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item94":{"redni-broj":"95","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac pumpnim stanicama","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item95":{"redni-broj":"96","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac ure\u0111aja za pripremu napojne i kotlovske vode","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item96":{"redni-broj":"97","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac gasnim stanicama","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item97":{"redni-broj":"98","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac gasnim instalacijama","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o energetici (\"Slu\u017ebeni list CG\", br. 5\/16 i 51\/17), Pravilnik o programu i na\u010dinu polaganja stru\u010dnog ispita radne osposobljenosti za odr\u017eavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, ure\u0111ajima i opremom (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 19\/14)"},"item98":{"redni-broj":"99","naziv-regulisane-profesije":"Glavni tehni\u010dki rukovodilac u rudarstvu","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item99":{"redni-broj":"100","naziv-regulisane-profesije":"Tehni\u010dki rukovodilac pogona ili pojedinih tehni\u010dkih slu\u017ebi u rudarstvu","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item100":{"redni-broj":"101","naziv-regulisane-profesije":"Tehni\u010dki rukovodioci elektro, odnosno ma\u0161inske slu\u017ebe ili gra\u0111evinskih radova za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item101":{"redni-broj":"102","naziv-regulisane-profesije":"Rukovodilac slu\u017ebe rudarskih mjerenja i izrade rudarskih planova","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item102":{"redni-broj":"103","naziv-regulisane-profesije":"Rukovodilac slu\u017ebe za\u0161tite na radu u rudarstvu","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item103":{"redni-broj":"104","naziv-regulisane-profesije":"Nadzornik za rad u objektima za pripremu mineralnih sirovina i obradu kamena","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item104":{"redni-broj":"105","naziv-regulisane-profesije":"Poslovo\u0111a za rad u objektima za pripremu mineralnih sirovina","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item105":{"redni-broj":"106","naziv-regulisane-profesije":"Nadzornik za rad u jamskim pogonima i na povr\u0161inskim kopovima","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item106":{"redni-broj":"107","naziv-regulisane-profesije":"Poslovo\u0111a za rad u jamskim pogonima i na povr\u0161inskim kopovima","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item107":{"redni-broj":"108","naziv-regulisane-profesije":"Nadzornik za elektrotehni\u010dke, ma\u0161inske i gra\u0111evinske poslove u rudarstvu","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item108":{"redni-broj":"109","naziv-regulisane-profesije":"Poslovo\u0111a za elektrotehni\u010dke, ma\u0161inske i gra\u0111evinske poslove u rudarstvu","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item109":{"redni-broj":"110","naziv-regulisane-profesije":"Jamski mjera\u010d, odnosno geometar na povr\u0161inskim kopovima","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item110":{"redni-broj":"111","naziv-regulisane-profesije":"Palilac mina u rudarstvu","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item111":{"redni-broj":"112","naziv-regulisane-profesije":"Rukovalac u magacinima eksplozivnih sredstava u rudarstvu","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item112":{"redni-broj":"113","naziv-regulisane-profesije":"Glavni projektant rudarskih projekata","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item113":{"redni-broj":"114","naziv-regulisane-profesije":"Projektant dijela rudarskih projekata","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o rudarstvu (\u201eSlu\u017ebeni list CG\u201c, broj 65\/08)"},"item114":{"redni-broj":"115","naziv-regulisane-profesije":"Projektant za izradu projekata geolo\u0161kih istra\u017eivanja","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o geolo\u0161kim istra\u017eivanjima (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, br. 28\/93, 42\/94, 26\/07 i 28\/11 i \u201eSlu\u017ebeni list CG broj 28\/11)"},"item115":{"redni-broj":"116","naziv-regulisane-profesije":"Obra\u0111iva\u010d elaborata o izvr\u0161enim geolo\u0161kim istra\u017eivanjima","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o geolo\u0161kim istra\u017eivanjima (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, br. 28\/93, 42\/94, 26\/07 i 28\/11 i \u201eSlu\u017ebeni list CG broj 28\/11)"},"item116":{"redni-broj":"117","naziv-regulisane-profesije":"Odgovorni rukovodilac istra\u017enih geolo\u0161kih radova","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o geolo\u0161kim istra\u017eivanjima (\u201eSlu\u017ebeni list RCG\u201c, br. 28\/93, 42\/94, 26\/07 i 28\/11 i \u201eSlu\u017ebeni list CG broj 28\/11)"},"item117":{"redni-broj":"118","naziv-regulisane-profesije":"Kvalifikovano lice za vr\u0161enje energetskih pregleda zgrada","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o efikasnom kori\u0161\u0107enju energije (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 57\/14)\nPravilnik o uslovima za izvo\u0111enje obuke, sticanje ovla\u0161\u0107enja i na\u010dinu vo\u0111enja registra za vr\u0161enje energetskih pregleda (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 75\/15)\nPravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 76\/15)"},"item118":{"redni-broj":"119","naziv-regulisane-profesije":"Kvalifikovano lice za vr\u0161enje redovnih energetskih pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o efikasnom kori\u0161\u0107enju energije (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 57\/14)\nPravilnik o uslovima za izvo\u0111enje obuke, sticanje ovla\u0161\u0107enja i na\u010dinu vo\u0111enja registra za vr\u0161enje energetskih pregleda (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 75\/15)\nPravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 76\/15)"},"item119":{"redni-broj":"120","naziv-regulisane-profesije":"Autoelektri\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item120":{"redni-broj":"121","naziv-regulisane-profesije":"Autolakirer","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item121":{"redni-broj":"122","naziv-regulisane-profesije":"Autolimar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item122":{"redni-broj":"123","naziv-regulisane-profesije":"Automehani\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item123":{"redni-broj":"124","naziv-regulisane-profesije":"Automehatroni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item124":{"redni-broj":"125","naziv-regulisane-profesije":"Aviomehani\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item125":{"redni-broj":"126","naziv-regulisane-profesije":"Bu\u0161a\u010d bunara","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item126":{"redni-broj":"127","naziv-regulisane-profesije":"\u010casovni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item127":{"redni-broj":"128","naziv-regulisane-profesije":"Elektrotehni\u010dar za ku\u0107ne i elektri\u010dne ure\u0111aje","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item128":{"redni-broj":"129","naziv-regulisane-profesije":"Galvanizer","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item129":{"redni-broj":"130","naziv-regulisane-profesije":"Graver stakla","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item130":{"redni-broj":"131","naziv-regulisane-profesije":"Instalater struje, vode, gasa, grijanja, hla\u0111enja i ventilacije","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item131":{"redni-broj":"132","naziv-regulisane-profesije":"Izra\u0111iva\u010d barki i jedrilica","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item132":{"redni-broj":"133","naziv-regulisane-profesije":"Izra\u0111iva\u010d kamina","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item133":{"redni-broj":"134","naziv-regulisane-profesije":"Izra\u0111iva\u010d muzi\u010dkih instrumenata","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item134":{"redni-broj":"135","naziv-regulisane-profesije":"Izra\u0111iva\u010d perika","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item135":{"redni-broj":"136","naziv-regulisane-profesije":"Izra\u0111iva\u010d proizvoda od kovanog gvo\u017e\u0111a","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item136":{"redni-broj":"137","naziv-regulisane-profesije":"Izra\u0111iva\u010d proizvoda od stakla","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item137":{"redni-broj":"138","naziv-regulisane-profesije":"Izra\u0111iva\u010d vje\u0161ta\u010dkih tkanina","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item138":{"redni-broj":"139","naziv-regulisane-profesije":"Juvelir","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item139":{"redni-broj":"140","naziv-regulisane-profesije":"Kamenorezac","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item140":{"redni-broj":"141","naziv-regulisane-profesije":"Kerami\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item141":{"redni-broj":"142","naziv-regulisane-profesije":"Klavir\u0161timer","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item142":{"redni-broj":"143","naziv-regulisane-profesije":"Kozmeti\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item143":{"redni-broj":"144","naziv-regulisane-profesije":"Krznar i\/ili ko\u017ear","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item144":{"redni-broj":"145","naziv-regulisane-profesije":"Lakirer","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item145":{"redni-broj":"146","naziv-regulisane-profesije":"Limar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item146":{"redni-broj":"147","naziv-regulisane-profesije":"Livac metala","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item147":{"redni-broj":"148","naziv-regulisane-profesije":"Maser","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item148":{"redni-broj":"149","naziv-regulisane-profesije":"Mehani\u010dar za dvoto\u010dka\u0161e","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item149":{"redni-broj":"150","naziv-regulisane-profesije":"Mehani\u010dar za poljoprivredne i gra\u0111evinske ma\u0161ine","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item150":{"redni-broj":"151","naziv-regulisane-profesije":"Mesar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item151":{"redni-broj":"152","naziv-regulisane-profesije":"Metaloprera\u0111iva\u010d","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item152":{"redni-broj":"153","naziv-regulisane-profesije":"Miner","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item153":{"redni-broj":"154","naziv-regulisane-profesije":"Modelar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item154":{"redni-broj":"155","naziv-regulisane-profesije":"Moler","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item155":{"redni-broj":"156","naziv-regulisane-profesije":"Opti\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item156":{"redni-broj":"157","naziv-regulisane-profesije":"Parketar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item157":{"redni-broj":"158","naziv-regulisane-profesije":"Pekar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item158":{"redni-broj":"159","naziv-regulisane-profesije":"Pivar i sladar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item159":{"redni-broj":"160","naziv-regulisane-profesije":"Poslasti\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item160":{"redni-broj":"161","naziv-regulisane-profesije":"Pozlatar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item161":{"redni-broj":"162","naziv-regulisane-profesije":"Precizni mehani\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item162":{"redni-broj":"163","naziv-regulisane-profesije":"Proizvo\u0111a\u010d cipela","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item163":{"redni-broj":"164","naziv-regulisane-profesije":"Pu\u0161kar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item164":{"redni-broj":"165","naziv-regulisane-profesije":"\u0160tampar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item165":{"redni-broj":"166","naziv-regulisane-profesije":"Stolar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item166":{"redni-broj":"167","naziv-regulisane-profesije":"Tokar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item167":{"redni-broj":"168","naziv-regulisane-profesije":"Umjetni\u010dki livac","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item168":{"redni-broj":"169","naziv-regulisane-profesije":"Zavariva\u010d","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item169":{"redni-broj":"170","naziv-regulisane-profesije":"Zidar, armi\u010dar i betonjer","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"},"item170":{"redni-broj":"171","naziv-regulisane-profesije":"Zubotehni\u010dar","organ-drzavne-uprave-nadlezan-za-oblast-u-kojoj-je-regulisana-profesija":"Ministarstvo ekonomije","naziv-pravnog-akta-na-osnovu-kojeg-je-profesija-regulisana":"Zakon o zanatstvu (\"Slu\u017ebeni list CG\", broj 54\/09)"}}