{"item0":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"1","ugovorena-vrijednost":"7000","datum-nabavke":"44593","naziv-ponudaca":"\"Tekom promet\" doo","pib-ponudaca":"02046733"},"item1":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka zastava za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"2","ugovorena-vrijednost":"1996.5","datum-nabavke":"44589","naziv-ponudaca":"\"YUS Trade\" doo","pib-ponudaca":"02414481"},"item2":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka cbjetnih aran\u017emana za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"3","ugovorena-vrijednost":"5000","datum-nabavke":"44594","naziv-ponudaca":"\"Blu Fiore\" doo","pib-ponudaca":"03371000"},"item3":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Izvo\u0111enje radova u magacinskom prostoru Skup\u0161tine crne Gore","id-predmeta":"4","ugovorena-vrijednost":"5019.78","datum-nabavke":"44593","naziv-ponudaca":"\"LD Gradnja\" doo","pib-ponudaca":"02675188"},"item4":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Teku\u0107e odr\u017eavanje gra\u0111evinskog objekta - izrada ventilacionog sistema u prostoru novoh magacina u zgradi Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"5","ugovorena-vrijednost":"951.06","datum-nabavke":"44593","naziv-ponudaca":"\"LD Gradnja\" doo","pib-ponudaca":"02675188"},"item5":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Izvo\u0111enje radova na sanaciji i adaptaciji prostora za rezervni izvor napajanja","id-predmeta":"6","ugovorena-vrijednost":"4817.49","datum-nabavke":"44593","naziv-ponudaca":"\"LD Gradnja\" doo","pib-ponudaca":"02675188"},"item6":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Radovi na zidnim i podnim oblogama sa molerskim i parketarskim radovima","id-predmeta":"7","ugovorena-vrijednost":"2989.78","datum-nabavke":"44594","naziv-ponudaca":"\"LD Gradnja\" doo","pib-ponudaca":"02675188"},"item7":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Radovi na adaptaciji drvenih masiva u prostoru Zelenog salona","id-predmeta":"8","ugovorena-vrijednost":"4996.1","datum-nabavke":"44594","naziv-ponudaca":"\"LD Gradnja\" doo","pib-ponudaca":"02675188"},"item8":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Radovi na elektro i termo tehni\u010dkim instalacijama u Skup\u0161tini Crne Gore","id-predmeta":"9","ugovorena-vrijednost":"5889.97","datum-nabavke":"44594","naziv-ponudaca":"\"LD Gradnja\" doo","pib-ponudaca":"02675188"},"item9":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Radovi na adaptaciji prijemne prostorije - Zeleni salon","id-predmeta":"10","ugovorena-vrijednost":"5991.45","datum-nabavke":"44594","naziv-ponudaca":"\"LD Gradnja\" doo","pib-ponudaca":"02675188"},"item10":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka magacinskih ormara za odlaganje inventara","id-predmeta":"11","ugovorena-vrijednost":"3083.12","datum-nabavke":"44594","naziv-ponudaca":"\"Centrometal\" doo","pib-ponudaca":"02313987"},"item11":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Snimanje i publikovanje novih virtuelnih tura Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"12","ugovorena-vrijednost":"1573","datum-nabavke":"44596","naziv-ponudaca":"\"Mont Way\" doo","pib-ponudaca":"03151018"},"item12":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Teku\u0107e odr\u017eavanje gra\u0111evinskog objekta - zidne obloge u Zelenom salonu Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"13","ugovorena-vrijednost":"1757.53","datum-nabavke":"44596","naziv-ponudaca":"\"Nova Decor\" doo","pib-ponudaca":"02405512"},"item13":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Zavjese i draperije za potrebe Zelenog salona Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"14","ugovorena-vrijednost":"4999.53","datum-nabavke":"44596","naziv-ponudaca":"\"Nova Decor\" doo","pib-ponudaca":"02405512"},"item14":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Kafa za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"15","ugovorena-vrijednost":"15.9","datum-nabavke":"44596","naziv-ponudaca":"\"Mokafine\" doo","pib-ponudaca":"03320243"},"item15":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Usluge Slu\u017ebenog lista Crne Gore - Op\u0161tinski i me\u0111unarodni propisi","id-predmeta":"16","ugovorena-vrijednost":"2560","datum-nabavke":"44599","naziv-ponudaca":"JU \"Slu\u017ebeni list Crne Gore\"","pib-ponudaca":"02013886"},"item16":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Materijali za potrebe organozacije doga\u0111aja - Me\u0111unarodni dan sje\u0107anja na \u017ertve Holokausta","id-predmeta":"17","ugovorena-vrijednost":"220.22","datum-nabavke":"44599","naziv-ponudaca":"\"Click Print\" doo","pib-ponudaca":"02585101"},"item17":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Usluge izrade tagova - imena na graverskoj plastici za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"18","ugovorena-vrijednost":"212.96","datum-nabavke":"44600","naziv-ponudaca":"\"SMAPS\" doo","pib-ponudaca":"03247503"},"item18":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Razne opravke u poslovnim prostorima - suteren zgrade Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"19","ugovorena-vrijednost":"280.72","datum-nabavke":"44601","naziv-ponudaca":"\"Ramel\" doo","pib-ponudaca":"02142520"},"item19":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Razne opravke u poslovnim prostorima - adaptacija dijela enterijera Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"20","ugovorena-vrijednost":"982.52","datum-nabavke":"44601","naziv-ponudaca":"\"Ramel\" doo","pib-ponudaca":"02142520"},"item20":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka unutra\u0161njeg interaktivnog LED totema","id-predmeta":"21","ugovorena-vrijednost":"7260","datum-nabavke":"44606","naziv-ponudaca":"\"Interactive\" d.o.o.","pib-ponudaca":"03315878"},"item21":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka televizijske opreme","id-predmeta":"22","ugovorena-vrijednost":"14757.16","datum-nabavke":"44606","naziv-ponudaca":"\"Koving\" d.o.o.","pib-ponudaca":"02302373"},"item22":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka materijala sa \u0161tampom za potrebe Kabineta Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"23","ugovorena-vrijednost":"2691.65","datum-nabavke":"44608","naziv-ponudaca":"\"Click Print\" doo","pib-ponudaca":"02585101"},"item23":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka grbova za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"24","ugovorena-vrijednost":"7440.29","datum-nabavke":"44607","naziv-ponudaca":"\"Hiron Creative Lab\" doo","pib-ponudaca":"03256634"},"item24":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Usluge odr\u017eavanja softvera koji se ve\u0107 koriste u Skup\u0161tini Crne Gore - produ\u017eenja garancija za HP serversku i storage opremu","id-predmeta":"25","ugovorena-vrijednost":"14869.69","datum-nabavke":"44615","naziv-ponudaca":"\"SAGA CG\" doo","pib-ponudaca":"02657598"},"item25":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Sofverski paket za upravljanje konferencijskim sistemom Plave sale i Plavog salona","id-predmeta":"26","ugovorena-vrijednost":"5244.29","datum-nabavke":"44616","naziv-ponudaca":"\"SIPA\" doo","pib-ponudaca":"02294729"},"item26":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Moleskine blokovi za potrebe kancelarije Generalnog sekretara Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"27","ugovorena-vrijednost":"1795.28","datum-nabavke":"44617","naziv-ponudaca":"\"Komo\" doo","pib-ponudaca":"02728559"},"item27":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Razne usluge - Usluge preuzimanja i odlaganja elektronskog i drugog \u010dvrstog otpada","id-predmeta":"28","ugovorena-vrijednost":"968","datum-nabavke":"44617","naziv-ponudaca":"\"Hemosan\" doo","pib-ponudaca":"02160102"},"item28":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Usluge fiksne telefonije, po partijama - Partija I","id-predmeta":"29","ugovorena-vrijednost":"6050","datum-nabavke":"44618","naziv-ponudaca":"\"Crnogorski telekom\" AD","pib-ponudaca":"02289377"},"item29":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Usluge fiksne telefonije, po partijama - Partija II","id-predmeta":"29","ugovorena-vrijednost":"3922.67","datum-nabavke":"44616","naziv-ponudaca":"\"Logate\" doo","pib-ponudaca":"02632284"},"item30":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka usisiva\u010da za suvo i mokro usisavanje za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"30","ugovorena-vrijednost":"987.4","datum-nabavke":"44622","naziv-ponudaca":"\"Hemko\" doo","pib-ponudaca":"02283115"},"item31":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka profesionalnih kolica za odr\u017eavanje higijene za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"31","ugovorena-vrijednost":"789","datum-nabavke":"44622","naziv-ponudaca":"\"Hemko\" doo","pib-ponudaca":"02283115"},"item32":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka ure\u0111aja za su\u0161enje ruku za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"32","ugovorena-vrijednost":"3950","datum-nabavke":"44622","naziv-ponudaca":"\"Hemko\" doo","pib-ponudaca":"02283115"},"item33":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Izrada CIP-a i godi\u0161nja participacija za ISBN bazu podataka (Katalozi)","id-predmeta":"33","ugovorena-vrijednost":"22","datum-nabavke":"44627","naziv-ponudaca":"Nacionalna biblioteka Crne Gore \"\u0110ur\u0111e Crnojevi\u0107\"","pib-ponudaca":"02010470"},"item34":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Usluga kopiranja klju\u010deva za odre\u0111eni broj kancelarija u zgradi Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"34","ugovorena-vrijednost":"22.5","datum-nabavke":"44629","naziv-ponudaca":"Klju\u010darska radnja Jago\u0161","pib-ponudaca":"2206982210016"},"item35":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Materijali za potrebe organizacije izlo\u017ebe povodom 8. marta Me\u0111unarodnog dana \u017eena","id-predmeta":"35","ugovorena-vrijednost":"575.96","datum-nabavke":"44629","naziv-ponudaca":"\"MB Grafica\" doo","pib-ponudaca":"02057280"},"item36":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"36","ugovorena-vrijednost":"20000","datum-nabavke":"44634","naziv-ponudaca":"\"Ljetopis\" doo","pib-ponudaca":"02065002"},"item37":{"vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Zahvalnice - Plakete za odlazak koleginica u penziju","id-predmeta":"37","ugovorena-vrijednost":"96.8","datum-nabavke":"44635","naziv-ponudaca":"\"SMAPS\" doo","pib-ponudaca":"03247503"},"item38":{"vrsta-predmeta":"Radovi","predmet":"Nabavka, isporuka i monta\u017ea - Radovi na elektro i termotehni\u010dkim instalacijama u Zelenom salonu Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"38","ugovorena-vrijednost":"100.43","datum-nabavke":"44642","naziv-ponudaca":"\"Ramel\" doo","pib-ponudaca":"02142520"},"item39":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Demonta\u017ea LED displeja sa glavnog ulaza Skup\u0161tine Crne Gore","id-predmeta":"39","ugovorena-vrijednost":"600","datum-nabavke":"44642","naziv-ponudaca":"\"Algotech\" doo","pib-ponudaca":null},"item40":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Usluge odr\u017eavanja i servisiranja slu\u017ebenih putni\u010dkih motornih vozila Skup\u0161tine Crne Gore, po partijama","id-predmeta":"40","ugovorena-vrijednost":"22143","datum-nabavke":"44642","naziv-ponudaca":"\"Osmanagi\u0107 Co\" doo","pib-ponudaca":"02293544"},"item41":{"vrsta-predmeta":"Usluge","predmet":"Usluge odr\u017eavanja i servisiranja slu\u017ebenih putni\u010dkih motornih vozila Skup\u0161tine Crne Gore, po partijama","id-predmeta":"40","ugovorena-vrijednost":"1815","datum-nabavke":"44642","naziv-ponudaca":"\"Osmanagi\u0107 Co\" doo","pib-ponudaca":"02293544"},"item42":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item43":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item44":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item45":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item46":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item47":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item48":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item49":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item50":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item51":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item52":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item53":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item54":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item55":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item56":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item57":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item58":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item59":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item60":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item61":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item62":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item63":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item64":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item65":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item66":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item67":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item68":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item69":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item70":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item71":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item72":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item73":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item74":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item75":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item76":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item77":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item78":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item79":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item80":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item81":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item82":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item83":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item84":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item85":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item86":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item87":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item88":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item89":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item90":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item91":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item92":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item93":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item94":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item95":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item96":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item97":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item98":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item99":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item100":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item101":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item102":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item103":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item104":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item105":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item106":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item107":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item108":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item109":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item110":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item111":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item112":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item113":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item114":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item115":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item116":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item117":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item118":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item119":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item120":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item121":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item122":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item123":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item124":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item125":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item126":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item127":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item128":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item129":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item130":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item131":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item132":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item133":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item134":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item135":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item136":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item137":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item138":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item139":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item140":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item141":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item142":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item143":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item144":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item145":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item146":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item147":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item148":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item149":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item150":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item151":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item152":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item153":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item154":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item155":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item156":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item157":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item158":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item159":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item160":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item161":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item162":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item163":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item164":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item165":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item166":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item167":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item168":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item169":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item170":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item171":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item172":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item173":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item174":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item175":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item176":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item177":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item178":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item179":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item180":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item181":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item182":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item183":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item184":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item185":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item186":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item187":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item188":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item189":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item190":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item191":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item192":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item193":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item194":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item195":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item196":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item197":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item198":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item199":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item200":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item201":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item202":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item203":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item204":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item205":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item206":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null},"item207":{"vrsta-predmeta":null,"predmet":null,"id-predmeta":null,"ugovorena-vrijednost":null,"datum-nabavke":null,"naziv-ponudaca":null,"pib-ponudaca":null}}