{"item0":{"naziv-ustanove":"Istorijski institut - UCG (Univerzitet Crne Gore) Podgorica ","dekandirektor":"dr Mom\u010dilo D. Pejovi\u0107 ","adresa":"Bulevar revolucije br. 3 Podgorica ","kontakt":"Tel\/fax: +382 (0) 20 241 336 \nE-mail: ii@ac.me \nDirektor: momcilodp@gmail.com Web: www.iicg .me "},"item1":{"naziv-ustanove":"Biotehni\u010dki Fakultet - UCG Podgorica ","dekandirektor":"prof. dr Miomir Jovanovi\u0107","adresa":"Mihaila L ali\u0107a br .1 Podgorica ","kontakt":"Tel\/fax: +382 (0) 20 268 437; E-mail: btf@ac.me Direktor: miomirj@t-com.me \nWeb: www.btf.ac.me "},"item2":{"naziv-ustanove":"Institut za biologiju mora - UCG Kotor ","dekandirektor":"dr Mirko \u0110urovi\u0107 ","adresa":"Dobrota bb\u2029 Kotor ","kontakt":"Tel: +382 (0) 32 334 569 Fax: +382 (0) 32 334 570 E-mail: biokotor@t-com.me E-mail: ibmk@ibmk.org \u2029Web: www.ibmk.org"},"item3":{"naziv-ustanove":"Filolo\u0161ki fakultet Univerzitet Crne Gore Nik\u0161i\u0107","dekandirektor":"Dekan: Prof. dr Dragan Bogojevi\u0107","adresa":"Danila Bajovi\u0107a bb","kontakt":"Tel: +382 (0) 40 224 008 \u2029Fax: +382 (0) 40 224 008 \u2029E-mail: filoloski@ac.me\u2029bogojevic@t-com.me; draganb@ac.me"},"item4":{"naziv-ustanove":"Prirodno-matemati\u010dki fakultet - UCG Podgorica","dekandirektor":"prof. dr Predrag Miranovi\u0107","adresa":"D\u017eord\u017ea V a\u0161ingtona bb Podgorica","kontakt":"Tel: +382 (0) 20 245 204\nFax: +382 (0) 20 244 608\nE-mail: dekanat@rc.pmf.ac.me Web: www.pmf.ac.me"},"item5":{"naziv-ustanove":"Fakultet za crnogorski jezik i knji\u017eevnost Cetinje","dekandirektor":"prof. dr Adnan \u010cirgi\u0107","adresa":"Vladike Petra I bb Cetinje","kontakt":"Tel: +382 (0) 41 241 244\nE-mail: info@fcjk.me \nDirektor: adnancirgic@t-com.me Web: www.fcjk.me"},"item6":{"naziv-ustanove":"Metalur\u0161ko-tehnolo\u0161ki fakultet Podgorica","dekandirektor":"prof. dr Mira Vuk\u010devi\u0107","adresa":"Cetinjski put bb Podgorica","kontakt":"Tel: +382 (0) 20 245 406 Fax: +382 (0) 20 245 406 E-mail: mtf@ac.me Dekan: mirav@ac.me Web: www.mtf.ac.me"},"item7":{"naziv-ustanove":"Ekonomski fakultet - UCG Podgorica","dekandirektor":"doc. dr Nikola Milovi\u0107","adresa":"Jovana T oma\u0161evi\u0107a br. 37 Podgorica","kontakt":"Tel: +382 (0) 20 241 138 Fax: +382 (0) 20 244 588 E-mail: ekonomija@ac.me Web: www.ekonomija.co.me"},"item8":{"naziv-ustanove":"Medicinski fakultet - UCG Podgorica ","dekandirektor":"prof. dr Goran Nikoli\u0107","adresa":"Kru\u0161evac bb\u2029 Podgorica","kontakt":"Tel: +382 20 246 651 E-mail: infomedf@ac.me Dekan: nikolicd@ac.me Web: www.medf.cg.yu"},"item9":{"naziv-ustanove":"Pravni fakultet Univerzitet Crne Gore Podgorica","dekandirektor":"prof. dr Velimir Rako\u010devi\u0107","adresa":"Ul. 13 jul br.2","kontakt":"Dekanat fakulteta\n020 481 144\nfax: 020 481 140\ne-mail: pravnifakultet@t-com.me Web: www.ucg.ac.me"},"item10":{"naziv-ustanove":"Insitut za javno zdravlje Podgorica","dekandirektor":"doc. dr Boban Mugo\u0161a","adresa":"Ljubljanska bb \u2029Podgorica","kontakt":"Tel:+382 (0) 20 412 888 +382 (0) 20 241 214\nFax:+382 (0) 20 243 728\nE-mail: ijzcg@ijzcg.me \nDirektor: boban.mugosa@ijzcg.me Web: www.ijzcg .me"},"item11":{"naziv-ustanove":"Institut za transport - intra Podgorica","dekandirektor":"dr Teodor Nikoli\u0107","adresa":"Nik\u0161i\u0107ki put 20, 81000 Podgorica","kontakt":"Tel\/fax: +382 20 282 424 +382 20 282 420 E-mail: intra@t-com.me \u2029 Web: www.intra.co.me"},"item12":{"naziv-ustanove":"Fakultet za sport i fizi\u010dko vaspitanje UCG Nik\u0161i\u0107","dekandirektor":"prof. dr Stevo Popovi\u0107","adresa":"Vuka Karad\u017ei\u0107a br. 83 Nik\u0161i\u0107","kontakt":"Tel\/fax: +382 (0) 40 235 200 (sekretar fakulteta \u2029 +382 (0) 40 235 207\nE-mail: fakultetzasportnk@t-com.me Dekan: dobrislav@t-com.me \nWeb: www.fsnk.ac.me"},"item13":{"naziv-ustanove":"Ma\u0161inski fakultet - UCG Podgorica","dekandirektor":"prof. dr Igor Vu\u0161anovi\u0107","adresa":"D\u017eord\u017ea V a\u0161ingtona bb Podgorica","kontakt":"Tel: +382 (0) 20 245 003 Fax: +382 (0) 20 245 116 E-mail: mf@ac.me Dekan: sreto@ac.me Web: www.mf.ac.me"},"item14":{"naziv-ustanove":"Fakultet za turizam i hotelijerstvo - UCG Kotor","dekandirektor":"prof. dr \u0110ur\u0111ica Perovi\u0107","adresa":"Stari grad br 320 Kotor","kontakt":"Tel: +382 (0) 32 322 686 Fax: +382 (0) 32 325 049 \nE-mail: fth@ac.me Dekan: duda@ac.me \nWeb: www.fth.ucg.ac.me"},"item15":{"naziv-ustanove":"Elektrotehni\u010dki fakultet - UCG Podgorica","dekandirektor":"prof. dr Zoran Veljovi\u0107","adresa":"D\u017eord\u017ea V a\u0161ingtona bb Podgorica","kontakt":"Tel: +382 (0) 20 245 839 Fax: +382 (0) 20 245 873 E-mail: etf@ac.me Dekan: veljovic@ac.me Web: www.etf.ac.me"},"item16":{"naziv-ustanove":"Prirodnja\u010dki muzej Podgorica","dekandirektor":"dr Lidija Polovi\u0107","adresa":"Trg Vojvode Be\u0107ir Bega Osmanagi\u0107a br. 16 Podgorica","kontakt":"Tel: +382 20 623 544 direktor\nTel: +382 20 623 730 biolo\u0161ki sektor Fax: +382 20 623 933\ne-mail: prmuzej@t-com.me \nWeb: www.pmcg .co.me"},"item17":{"naziv-ustanove":"Gra\u0111evinski fakultet - UCG Podgorica","dekandirektor":"pr of. dr Sr\u0111a Aleksi\u0107","adresa":"D\u017eord\u017ea Va\u0161ingtona bb \u2029Podgorica ","kontakt":"Tel: +382 (0) 20 244 905\u2029+382 (0) 20 245 014 \u2029Fax:+382 (0) 20 241 903 \u2029E-mail: gf@ac.me \u2029Web: www.gf .ac.me"},"item18":{"naziv-ustanove":"Arhitektonski fakultet - UCG Podgorica","dekandirektor":"doc. dr Svetislav Popovi\u0107","adresa":"Bulevar D\u017eord\u017ea Va\u0161ingtona bb Podgorica","kontakt":" Tel: +382 (0) 20 269 262 \u2029+382 (0) 20 269 287 \u2029Fax: +382 (0) 20 269 317 \u2029E-mail: arhitektura@ac.me \u2029Dekan: svetislav@ac.me \u2029Web: www.arhitektura.ac.me "},"item19":{"naziv-ustanove":"Filozofski fakultet - UCG Nik\u0161i\u0107","dekandirektor":"doc. dr Goran Barovi\u0107","adresa":"Danila Bojovi\u0107a bb Nik\u0161i\u0107","kontakt":"Tel: +382 (0) 40243 912 \u2029Fax: +382 (0) 40 247 109 \u2029E-mail: ff@ac.me\nDekan: barovicg@ac.me \nWeb: www.ff.ac.me"},"item20":{"naziv-ustanove":"Agencija za ljekove i medicinska sredstva Podgorica ","dekandirektor":" dr spec. Milorad Drljevi\u0107","adresa":"Bulevar Ivana Crnojevi\u0107a 64 A 81000 Podgorica\nCrne Gora","kontakt":"Tel: +382 20 310-280 \nE-mail: info@calims.me \nDirektor: milorad.drljevic@calims.me Web: www.calims.me"},"item21":{"naziv-ustanove":"Zavod za statistiku Crne Gore - Monstat ","dekandirektor":"dr Gordana Radojevi\u0107","adresa":"V Proleterske 2, Podgorica","kontakt":"Tel: +382 (0) 230 811\u2029Fax: +382 (0) 230 814\u2029 E-mail: ff@ac.me\nDirektorica: contact@monstat.org Web: www.monstat.org"},"item22":{"naziv-ustanove":"Institut za strate\u0161ke studije i projekcije Podgorica","dekandirektor":"prof. dr Jadranka Kalu\u0111erovi\u0107","adresa":"Crnogorskih serdara-Lamela \u201dC\u201d broj 1-2 Podgorica","kontakt":"Tel\/fax: +382 (0) 20 634 338 \u2029+382 (0) 20 634 329 \nE-mail: issp@t-com.me \u2029 Direktor: jkaludjerovic@t-com.me \u2029 Web: www.issp.me"},"item23":{"naziv-ustanove":"AD \u201c13. jul\u201d Planta\u017ee Podgorica","dekandirektor":"Verica Mara\u0161","adresa":"Put Radomira Ivanovi\u0107a br. 2 Podgorica","kontakt":"Tel\/fax: +382 (0) 20 658 023\u2029 +382 (0) 20 658 027\u2029+382 (0) 20 444 104 \u2029E-mail: info@plantaze.com \u2029verica.maras@plantaze.com \u2029Web: www.plantaze.com"},"item24":{"naziv-ustanove":"Zavod za hidrometeorologiju i sezmologiju Podgorica","dekandirektor":"mr Luka Mitrovi\u0107","adresa":"IV Proleterske 19 Podgorica","kontakt":"Tel: +382 (0) 20 655 183 \u2029Fax: +382 (0) 20 655 197 \u2029E-mail:office@meteo.co.me\u2029 luka.mitrovic@meteo.co.me \u2029 Web: www.meteo.co.me"},"item25":{"naziv-ustanove":"Institut za crnu metalurgiju Nik\u0161i\u0107","dekandirektor":"dr Mira\u0161 Djurovi\u0107","adresa":"Vuka Karad\u017ei\u0107a bb Nik\u0161i\u0107","kontakt":"Tel: +382 (0) 40 244 641Tel: +382 (0) 32 303 188 Fax: +382(0) 40 244 641 E-mail: info@icmcg.me Dekan: kval@icm.co.me Web:www.icmcg.me "},"item26":{"naziv-ustanove":"Pomorski fakultet - UCG Kotor","dekandirektor":"dr \u0160piro Ivo\u0161evi\u0107 ","adresa":"Dobrota br. 36\u2029 Kotor","kontakt":"Tel: +382 (0) 32 303 184 \nFax: +382 (0) 32 303 184 \nE-mail: fzp@ac.me; fzpdekan@ac.me Web: www.fzpkotor.com"},"item27":{"naziv-ustanove":"Centar za odr\u017eivi razvoj Podgorica","dekandirektor":"dr Jelena Janju\u0161evi\u0107","adresa":"Stanka Dragojevi\u0107a bb","kontakt":" Tel:+382 (0) 20 447 463\nFax: +382 (0) 20 447 414\nE-mail: jelena.janjusevic@undp.org; Web: www.me.undp.org"},"item28":{"naziv-ustanove":"JU Zavod za geoloska istra\u017eivanja Podgorica","dekandirektor":"Zoran Jankovi\u0107 ","adresa":"Naselje Kru\u0161evac bb, Podgorica","kontakt":"Telefon: +(382) 20 245 453, \u2029(382) 20 245 438\nFax: +(382) 20 245 438\nE-mail: geozavod@t-com.me\nhttp:\/\/www.geozavod.co.me\/Kontakt.htm"},"item29":{"naziv-ustanove":"Fakultet za saobra\u0107aj komunikacije i logistiku\nBudva","dekandirektor":"prof. dr Vujadin Ve\u0161ovi\u0107","adresa":"Akademija znanja \u017drtava fa\u0161izma bb ","kontakt":"Tel: +382 (0) 51 238 101 +382 67 21 25 95 Budva: +382 67 30 56 45\nBerane: + 382 67 61 61 35 \nE-mail: fskl@fskl.me\nDekan: vujadin.vesovic@gmail.com \u2029Web: www.fskl.me"},"item30":{"naziv-ustanove":"Institut za preduzetni\u0161tvo i ekonomski razvoj\nPodgorica","dekandirektor":"prof. dr Dragana Radevi\u0107","adresa":"Kralja Nikole br. 27 Podgorica","kontakt":" Tel\/fax: +382 (0) 20 633 855 +382 (0) 20 622 931\nE-mail: ceed@t-com.me \nDirektor: dragana.radevic@udg.edu.me Web: www.visit-ceed.org.me"},"item31":{"naziv-ustanove":"Zavod za metrologiju Podgorica","dekandirektor":"prof. dr Vanja Asanovi\u0107","adresa":"Kralja Nikole br. 2 Podgorica","kontakt":" zavod@metrologija.gov.me\u2029+ 382 20 601 360; +382 20 601 361 +382 20 634 651\n http:\/\/www.metrologija.gov.me"},"item32":{"naziv-ustanove":"JU Dom zdravlja Podgorica","dekandirektor":"Doc. dr Neboj\u0161a Kavari\u0107","adresa":"Trg Nikole Kova\u010devi\u0107a br.6","kontakt":"Tel: +382 (0) 481 900 \nE-mail: domzdravljapgd@t-com.me Call centar 19816"},"item33":{"naziv-ustanove":"Fakultet dramskih umjetnosti - UCG Podgorica","dekandirektor":" Sanja Gari\u0107 ","adresa":"Baja Pivljanina br. 5 Cetinje","kontakt":"Tel: +382(0) 41 231 460 Fax: +382 (0) 41 233 623 E-mail: fdu@ac.me; \u2029 Web: www.fdu.ucg.ac.me"},"item34":{"naziv-ustanove":"Fakultet za biznis i turizam Budva","dekandirektor":"prof. dr Rade Ratkovi\u0107","adresa":"Akademija znanja bb. Budva","kontakt":"Tel: +382 (0) 33 402 250 \nE-mail: info@fbt-budva.me\nDekan: dekan@fbt_budva.me; njasa@t-com.me Web: www.fbt-budva.me"},"item35":{"naziv-ustanove":"Fakultet za mediteranske i poslovne studije Tivat ","dekandirektor":"doc. dr Marko Niki\u0107","adresa":"Luke Tomanovi\u0107a br1 85320 Tivat Crna Gora ","kontakt":"Tel: +382 32 671 786; Fax:+382 32 671 786 E-mail:fms-tivat@t-com.me; \nDekan: makic@gmail.com\nWeb: www.fms-tivat.me"},"item36":{"naziv-ustanove":"Centar za ekotoksikolo\u0161ka ispitivanja D.O.O.\nPodgorica ","dekandirektor":"Nada Medenica","adresa":"Bulevar S\udbc0\udc00arla De Gola br2, 81000 Podgorica Crna Gora ","kontakt":"Tel: +382 20 658-090; 658-091; 658-108; Fax: +382 20 658-092 \nE-mail: info@ceti.co.me \nWeb: www.ceti.co.me "},"item37":{"naziv-ustanove":"Fakultet za poslovne studije Bar","dekandirektor":"Prof.dr Bo\u017eo Mar\u0111oki\u0107","adresa":"Bjeli\u0161i bb. Bar","kontakt":"dijana.drobnjak@gmail.com"},"item38":{"naziv-ustanove":"Institut \u201eDr Simo Milosevic\u201c - Igalo","dekandirektor":"dr Gordana Rajovi\u0107 ","adresa":"Sava Ili\u0107a 5 Igalo, Herceg Novi, Crna Gora ","kontakt":"Tel: +382 31 658 555 \nFax: +382 31 332 725 \nE-mail: marketing@igalospa.com "},"item39":{"naziv-ustanove":"Ju Muzeji i galerije \u2029Podgorice","dekandirektor":" Sead \u0110okaj ","adresa":"Marka Miljanova br 4, 81000 Podgorica ","kontakt":"Tel: 020 242-543 \nEmail: pgmuzeji@t-com.me"}}